I dag inleds ”The Ocean Conference”, en stor FN-konferens med Sverige i ledarsätet som har som mål att möta den smygande katastrofen i världens hav. Överfiske, skräp, övergödning, miljögifter, och inte minst effekter av klimatförändringar är påtagliga hot mot de marina ekosystem som mänskligheten är beroende av.

FN-konferensen innebär en möjlighet att kraftsamla och stärka internationell samverkan för att styra om kursen från den alltmer katastrofartade utveckling som pågår i haven. För att nå de internationella hållbarhetsmålen för haven måste Sverige ta ett stort ansvar – under konferensen såväl som efter.

Trots att tre miljarder människor lever i anslutning till, och är beroende av, kuster, hav och vattendrag, agerar vi som om haven, dess arter och ekosystem är en oändlig resurs, omöjlig att skada. Hoten är många; överfiske, föroreningar, klimatförändringar och skenande nedskräpning förändrar havens sköra balans. Detta är ämnen som kommer att diskuteras under FN-konferensen.

De senaste veckornas larmrapporter om plast i våra hav har synliggjort vårt ohållbara sätt att hantera vårt hav. Enligt organisationen Ellen MacArthur Foundation kommer det att finnas mer plast än fisk i haven år 2050. I samma rapport argumenteras för att det redan år 2025 kan gå ett ton plast per ett ton fisk – givet förstås att mängden fisk består på samma nivå. Plasten dödar djur antingen genom att de fastnar i den, äter den och svälter ihjäl eller blir skadade av den.

Den helt avgörande anledningen till den stora och växande mängden plast i haven är bristande avfallshantering i många låginkomstländer. Att stoppa plasten innan den når haven är det enda sättet att vända den negativa utvecklingen. Väl i havet bryts den mesta plasten ner till mikroplast och det blir omöjligt att samla in den igen. Det är också viktigt att komma ihåg att varje plastpåse och varje plastförpackning har krävt råvaror, energi och andra resurser.

De rasande problemen med överfiske, olagligt och vårdslöst fiske och destruktiva fiskemetoder riskerar att utarma världens fiskebestånd. I dag är hela 80 procent av världens kommersiella fiskbestånd överfiskade. Bara i Nordsjön är 90 procent av rovfiskarna borta. Dessutom hotas många arter som inte fiskas för föda men som ändå fångas och slängs tillbaka döda i haven – i våra vatten handlar det om sjögurkor, sjöpennor, ormstjärnor, krabbor och musslor. Detta beror på att mycket fiske bedrivs med destruktiva fiskemetoder, såsom bottentrålning, som förstör viktiga ekosystem och möjligheten för haven att återhämta sig.

Även i Sverige har vi problem med denna typ av enormt skadliga fiskemetoder som i princip plogar sönder havsbotten på jakt efter fisk. I till exempel Kosterhavet tillåts fortfarande bottentrålning, trots att det ska vara en skyddad, marin nationalpark.

Det internationella samfundet är ense om den mångfacetterade problembilden för haven. Ambitiösa mål om hur överfisket, exploateringen och föroreningarna ska stoppas har satts upp gång efter gång. Men ändå fortsätter utvecklingen snabbt åt fel håll. Sannolikt beror det på att det saknas en gemensam och effektiv förvaltning av haven. I stället styrs de olika näringarna som nyttjar haven (fiske, olja-, gas- och mineralutvinning och sjöfart) av olika internationella organisationer. Det enda FN-organ som bevakar miljöintressena i havet är FN:s miljöprogram UNEP, med organet saknar resurser och har inte mandat att driva igenom nödvändiga åtgärder, exempelvis skyddsområden på internationellt vatten.

Naturskyddsföreningen ser havskonferensen som en välkommen nystart för haven och vi förväntar oss att den resulterar i en tydlig väg framåt. För att nå de internationella hållbarhetsmålen för haven måste Sverige under konferensen verka för att:

  • Destruktiva fiskemetoder, såsom bottentrålning, måste regleras mycket hårdare än de gör i dag. För att komma åt det illegala fisket måste ett internationellt offentligt register över alla fiskefartyg och fiskeavtal inrättas. Dessutom måste vi förbjuda subventioner som leder till överfiske och höga utsläpp av växthusgaser. Vi vill också att de internationella riktlinjerna för ett rättvist, jämställt och hållbart småskaligt fiske ska införas, både globalt och inom EU:s fiskepolitik.
  • Stoppa nedskräpningen av haven. Genom att införa ett globalt producentansvar för att samla in och återvinna plastförpackningar kommer mer plast återvinnas och kunna användas i en cirkulär ekonomi. Vi vill ha ett globalt förbud mot mikroplaster i hygien och skönhets produkter.

Sverige måste också arbeta för att UNEP:s roll som sammanhållande internationell myndighet för att nå hållbarhetsmålen för haven stärks, med pengar och med makt. Haven, precis som klimatet, bör få en egen internationell oberoende vetenskaplig panel som kan övervaka havens utveckling, ge råd till myndigheter om lämpliga åtgärder och hålla länder som inte lever upp till sina åtaganden ansvariga.

Naturskyddsföreningen förväntar sig att Sveriges regering använder detta unika tillfälle att driva på för ett mycket starkare globalt engagemang för våra hav. Konferensen behöver följas upp med konkreta åtgärder och starka uppföljningsmekanismer behöver skapas.

Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

 

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 2/2017, som har tema: vatten

_______________