Växthusgasutsläppen från vägtrafiken minskar för långsamt. Trafikverket skriver i ett nytt PM (pdf) att utsläppen minskade med runt två procent under 2017, jämfört med året innan. Men för att klara målet till år 2030, på minus 70 procent jämfört med 2010 års nivåer, behöver utsläppen komma ner med omkring åtta procent varje år.

– Det är oroväckande att utsläppsminskningen tillfälligt stannat av, säger Sven Hunhammar, miljödirektör på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Trafikverket skriver i sitt PM att de styrmedel som har införts fram tills i dag tros räcka till att minska utsläppen med 20 till 35 procent fram till år 2030. Ska utsläppen minska med 70 procent krävs alltså nya styrmedel, och enligt Trafikverket kommer det då inte räcka med tekniska åtgärder utan det kommer även krävas en förändrad inriktning i utvecklingen av både samhälle och transportsystem som går mot  minskad biltrafik och effektivare godstransporter.

Om detta skriver Trafikverket:

För att nå målet om 70 procents minskning av utsläppen till 2030 kommer det krävas nya och utvecklade styrmedel som driver på utvecklingen mot energieffektivare och elektrifierade fordon, ökad andel förnybar energi samt ett mer transporteffektivt samhälle. För att skapa god tillgänglighet inom hänsynsmålets och klimatmålets ramar krävs att samhälle och transportsystem utvecklas i en riktning som är mindre transportintensiv och som bättre utnyttjar energieffektiva transporter i kollektivtrafik, gång, cykel, effektiviserar logistiken och skapar bättre möjligheter att transportera gods på järnväg och vatten. En utveckling genom täta, funktionsblandade städer med bättre tillgänglighet med kollektivtrafik, cykel och gång, ökad andel elektrifierade tysta och emissionsfria fordon inte bara bidrar till de nationella klimatmålen utan också till många andra miljö- och samhällsmål. Ett sådant transporteffektivt samhälle bidrar tillsammans med energieffektiviseringen och elektrifieringen till att behovet av drivmedel minskar vilket gör att biodrivmedlen räcker längre.