I går kunde Expressen rapportera om att Fältbiologerna finns på plats i Oreskogarna utanför Rättvik i Dalarna för att protestera mot Sveaskogs avverkningar i området.

Sveaskog ägs av svenska staten och frågan om bolagets agerande i just Dalarna lyftes häromveckan ända upp till regeringsnivå. I en skriftlig riksdagsfråga undrade då Stina Bergström (MP) vilka initiativ som näringsminister Mikael Damberg (S) är beredd att ta för att Sveaskog ska sluta avverka skyddsvärda skogar. I sitt svar skriver Mikael Damberg bland annat:

Vad gäller den specifika frågan kring Ore skogsrike, som innehåller många skyddade områden och värdefulla skogar så har bolaget, enligt den information jag fått, anpassat skogsbruket för att bevara den biologiska mångfalden. Inför avverkningarna har såväl Skogsstyrelsen som länsstyrelsen varit på den aktuella platsen. Länsstyrelsen har inte bedömt området som värdefullt nog för att avsätta som reservat, och Skogsstyrelsen har inte ansett att de aktuella områdena utgör nyckelbiotoper. De delar som är aktuella för avverkning utgörs enligt bolaget och Skogsstyrelsen av produktionsskogar och inte naturvårdsskogar.

Men representanter från Naturskyddsföreningen i Rättvik samt flera fristående inventerare ger inte mycket för detta svar. I ett öppet brev till Mikael Damberg, som Effekt tagit del av, skriver de att näringsministern har fått felaktig information om ärendet:
Ingen av de två myndigheterna har varit på plats i skogen och gjort någon bedömning eller inventering av den aktuella platsen. Vi begärde ut dokumentation och har skriftliga bevis från båda myndigheterna att ingen har varit där. Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens personal har av denna anledning inte lagt in en enda fynduppgift om arter i Artportalen från det avverkade området. Varken Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen kan bedöma naturvärdena på ett korrekt sätt om de inte besökt platsen och gjort inventeringar. Det bör kanske även nämnas att Naturskyddsföreningen gjorde ett FSC-klagomål på avverkningsplanerna på Brännvinsberget 2014. Sveaskog lovade då att göra en inventering och återkomma med underlag – vilket de inte gjort. Ideell naturvård har fått sköta myndigheternas uppgifter och konstaterat att området har höga naturvärden, med många rödlistade arter.

(…) Damberg påstår vidare att skogen är en produktionsskog. Svar: Nej. En naturskog med 40 rödlistade arter och signalarter kan aldrig klassas som produktionsskog. Damberg skriver att ”Regeringen har en tydlig ambition att skyddsvärda skogar inte ska avverkas utan bevaras”. Jättebra ambition, men då kan väl näringsministern se till att stoppa Sveaskogs fortsatta framfart i Ore Skogsrike – hittills har Sveaskog avverkat 600 hektar skyddsvärd naturskog utpekade i en inventeringsrapport av Rättviks Naturskyddsförening från 2013. Och flera biologiskt värdefulla skogar i området, även inom ekoparken Ejheden, är avverkningsplanerade i detta nu.