På Socialdemokraternas kongress i Göteborg gick en motion igenom som kan komma att spela en stor roll för miljön och djurlivet i både de svenska och de europeiska haven framöver.

Med röstsiffrorna 174-162 (där två avstod) gick motion E60 igenom.

I motionen, framlagd av Malmö arbetarekommun, går att läsa:

Fiskeribranschen använder sig av olika metoder för att optimera uttag. En teknik som är mycket skadlig är fortfarande använd i svenska vatten, för att inte nämna internationella vatten. Det gäller bottentrålningen som orsakar mycket stor skada på havsbotten och som effektivt tömmer haven på fisk. Den vanligaste av tråltekniken, uttertrålningen gräver upp fåror i havsbotten och är djupa som 50 cm och sedimentet virvlas upp i vattnet. Bottentrålningen kan vara 150 meter bred som ”skövlar” allt i sin väg. All typ av bottentrålning är skadlig eftersom livsmiljön förstörs för bottenlevande djur och växter och bifångsterna är stora och onödiga som hotar arters existens.

I motionen föreslås att partikongressen beslutar om följande fyra mål:

E60:1 att Socialdemokraterna verkar för ett förbud av bottentrålning i hela Sverige

E60:2 att Socialdemokraterna styr tilldelningen av fisketillstånd för svenska fiskare mot fiske med passiva redskap

E60:3 att Socialdemokraterna verkar för att märkning om fiskemetod införs på alla fiskprodukter

E60:4 att Socialdemokraterna verkar för ett förbud mot bottentrålning inom Europeiska flottan

Partikongressen valde alltså att säga ja till motionen, och beslutet välkomnas från flera håll. Exempelvis Ellen Bruno, sakkunnig i frågor som rör marina ekosystem och fiske på Naturskyddsföreningen, skriver på Twitter:

Förra året publicerade Naturskyddsföreningen rapporten Fiska för framtiden – om bottentrålning i svenska vatten och vad som kan göras för att minska den (pdf), där man bland annat skriver:

Naturskyddsföreningen är övertygad om att en minskning av bottentrålningen i svenska vatten inte bara skulle gynna de marina ekosystemen utan också samhället totalt. Erfarenheter från Öresund där bottentrålning har varit förbjudet sedan 1932 visar att fiskproduktionen där är 100 gånger högre än i i Kattegatt. Samtidigt är storleks- och åldersfördelningen på fisken mycket mer naturlik med många stora och äldre fiskar, vilket gynnat både yrkes- och sportfisket i regionen.

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 1/2017, som har tema: flyg

_______________