Ålgräs är det dominerande sjögräset i Sverige. I en ny rapport (pdf) från Havs- och vattenmyndigheten framgår att det finns många fördelar med att stärka skyddet för de ålgräsängar som finns runt Sveriges kuster.

Ålgräsängar utgör bl.a. uppväxthabitat för flera viktiga fiskarter som torsk, vitling och ål. Ålgräset skapar också klarare vatten genom att stabilisera havsbotten och minska resuspension av sediment, och motverkar övergödning och klimatförändringar genom att binda näring och kol i sedimentet.

Myndigheten konstaterar samtidigt att ålgräsängar är hotade ekosystem vars utbredning har minskat dramatiskt de senaste 100 åren, bland annat på den svenska västkusten:

I Bohuslän har den areella utbredningen av ålgräs minskat med över 60 % sedan 1980-talet till följd av bl.a. övergödning och överfiske, vilket motsvarar en förlust på cirka 12 500 ha ålgräs.

Havs- och vattenmyndigheten föreslår nu att flera olika åtgärder sätts in under de kommande åren. Det handlar bland annat om att restaurera förlorade ålgräsängar i områden där detta är möjligt, att inrätta nya skyddade områden som inkluderar ålgräs och att minska aktiviteter som kan påverka vattenmiljön negativt så som muddring, dumpning av muddermassor och båttrafik  i närheten av ålgräsängar.

– Viktigast är att förebygga och försöka skydda de ålgräsängar vi har. Restaurering tar tid, är dyrt och förenat med stor osäkerhet, säger Sofia Brockmark, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, i ett pressmeddelande.