Foto: M. Axelsson/Azote

Professor Johan Rockström, som i september tar över som chef på det internationellt erkända Potsdam Institute for Climate Impact Research i Tyskland, publicerade i helgen en debattartikel i Aftonbladet. I artikeln, som också Effekt uppmärksammade häromdagen, argumenteras för att den regering som bildas efter riksdagsvalet i september bör se till att skärpa det svenska klimatmålet.

Förslaget som Rockström har är följande:

Inom ramen för den nya svenska klimatlagen, bör nu en vetenskaplig kommission omedelbart sättas upp för att uppdatera Sveriges utsläppsminskningsmål. Det finns starkt vetenskapligt stöd för att dagens mål – netto-noll utsläpp 2045, inte räcker.

Efter att artikeln publicerats passade Effekt på att mejla Johan Rockström för att be honom utveckla sitt resonemang. Nedan följer, något kortat, hans svar:

Vilken uppgift anser du att en vetenskaplig kommission bör få?

Att ge en samlad vetenskaplig bedömning, baserat på den senaste forskningen, vilka kvantitativa utsläppsmål Sverige skall ha för att nå Parisavtalet.

Många säger ju att Sverige redan har satt väldigt tuffa mål och att det därför är andra länder som nu borde skärpa sina åtaganden – hur ser du på det? 

Sverige har världens kanske tuffaste klimatmål (åtminstone bland utvecklade ekonomier). Och ändå räcker det inte.

Detta är allvarligt, då inget land i världen har bättre förutsättningar att klara omställning till fossilfrihet än Sverige.

Så, om Sverige misslyckas, då misslyckas med stor sannolikhet världen. Det finns således inga som helst skäl att vara relativistisk (vi är bättre än dem, så vi behöver inte göra mer). Nej, här krävs absolutism. Planeten bryr sig inte om ifall vi relativt sett är något mindre dåliga än andra. Planeten kräver att vi håller oss under en biofysisk kolbudget.

Sen stämmer det att Sverige också måste arbete mycket aktivt med internationell diplomati och press på andra nationer. Fokus på EU förstås.

Kan du säga något mer om vad det finns för vetenskapligt stöd för att dagens mål inte räcker?

Redan när Miljömålsberedningen jobbade fram sitt betänkande, som lade grunden för klimatlagen och för målet att Sverige skall nå ”netto-noll 2045”, framförde jag och flera med mig att det saknades en vetenskaplig utvärdering av vad Parisavtalet innebär för Sverige.

Paris ändrade ju målbilden på ett betydande sätt. Miljömålsberedningen jobbade innan Paris, och anpassade sedan aldrig slutresultatet till det faktum att Parisavtalet blev mycket mer ambitiöst än vad Miljömålsberedningen antagit inför Paris.

Nu skall världen hålla sig ”well below 2 C and aim for 1.5 C”. Men Miljömålsberedningen gjorde aldrig en ny vetenskaplig utvärdering, utan fortsatte bara att politiskt kompromissa, vilket gav netto-noll 2045.

 

Hur kan jag sedan vara säker på att netto-noll 2045 inte är i linje med vad Sverige måste göra för Paris?

Det finns två ingångar här. För det första, den globala kolbudgeten för < 2 C och hur den översätts till en global utsläppskurva. Här visar allt mer publicerad forskning, att trots osäkerhet så ligger spannet på cirka 800-1200 GtCO2 (miljarder ton koldioxid, red. anm.) för 66 % chans till 2 C, och ännu lägre för att hålla oss under 2 C, och ännu lägre om vi skall ha > 66 % chans. Våra senaste publikationer visar att vi globalt måste gå från cirka 40 GtCO2/år (2020) till < 5 GtCO2/år (2050), det vill säga en takt på 6-7 % per år, eller cirka en halvering av utsläppen varje årtionde.

Då räcker inte netto-noll 2045 för Sverige, där 85 % görs ”hemma” och 15 % görs borta, framförallt då vi med netto-import inberäknat släpper ut > 10 t/cap/år (jämfört med de 5-6 t/cap/år som inbegrips i riksdagsbeslutet).

Sen, utöver detta, får man ta ett rättviseperspektiv. Stockholm Environment Institute har utvecklat en metodik för detta, ”Greenhouse Development Rights”, som tar hänsyn till historisk skuld och betalningsförmåga. Även en konservativ tillämpning av dessa faktorer visar att Sverige – även för 2 C – måste vara fossilfritt till 2030.

Så hur man än vänder på saken, räcker inte netto-noll 2045.

 

___________

Läs också: Nytt förslag från Rockström: ”Sätt upp en vetenskaplig kommission för att uppdatera Sveriges klimatmål”