Den globala uppvärmningen kanske inte blir riktigt så allvarlig som vi befarar.

Ibland upprepar jag det mantrat för mig själv. Sedan frågar jag mig följande:
Skulle jag sätta mig på ett plan om risken för att det störtar är, säg 25 procent?

Så kan nämligen klimatfrågan sammanfattas. Det råder en hel del osäkerhet om vad som kommer att hända. När FN:s klimatpanel år 2007 uppskattade klimatkänsligheten – dvs uppvärmningen vid fördubblad koldioxidhalt – angav man ett spann på 2-4,5 grader, med det troligaste värdet kring 3 grader.

Innan vi började elda upp fossila bränslen låg koldioxidhalten i atmosfären på ca 280 ppm(miljondelar av en procent). Klimatpanelens uppskattningar utgår från vad som händer om halten stiger till 560 ppm. Idag är den knappt 400 ppm.

Om klimatkänsligheten är låg – kring 2 grader – innebär det alltså att vi har mer tid på oss att komma tillrätta med utsläppen. Om den är hög ser det riktigt illa ut.

Det finns flera skäl till osäkerheten. Framförallt är forskarna ännu inte helt säkra på hur molnbildningen kan påverka klimatet. Kommer den att förändras i en varmare värld, och blir nettoeffekten avkylande eller uppvärmande? Forskningen är intensiv, men några tydliga svar har ännu inte givits. En annan osäkerhetsfaktor gäller havets och växtlighetens samvariation med de högre koldioxidhalterna. Hur länge kan havet fortsätta att neutralisera en stor del av våra utsläpp? Kan koldioxidens positiva inverkan på växtligheten begränsa växthuseffekten, och i så fall hur länge? Vi vet inte riktigt.

Det går att måla upp ett scenario där en rad feedbacks gör att uppvärmningen inte blir lika allvarlig som befarat. Detta är viktigt att komma ihåg. Annars gör vi som klimatförnekarna – och ser bara till de faktorer som styrker den egna hypotesen.

Tyvärr är det minst lika lätt att hitta möjliga feedbacks som orsakar HÖGRE temperaturer än vad forskningen tidigare utgått ifrån. Det mest aktuella exemplet är avsmältningen i Arktis, som tycks gå betydligt snabbare än klimatmodellerna förutspått. Konsekvenserna är svåröverskådliga, men kommer utan tvivel att bidra till den globala uppvärmningen.

Det finns fler faktorer som kan varsla om en större klimatkänslighet. Tinande permafrost i Sibirien med påföljande utsläpp av koldioxid och metan är en sådan. Oroväckande resultat från studier av hur klimatet reagerade på höjda koldioxidhalter för mycket länge sedan är en annan. Forskningen i forntida klimatvariationer visar även att en naturlig uppvärmning – till följd av exempelvis förändringar i jordens bana kring solen – förr eller senare triggar igång ökade koldioxidhalter. Detta är rön som kan få de mest sansade forskare att kallsvettas.

Det skulle gå att räkna upp många fler osäkerheter i vad vi vet om klimatet och den globala uppvärmningen. Men till sist måste vi göra en riskbedömning. Hur säkra vill vi vara på att vi undviker farliga klimatförändringar?

Dagens klimatpolitik, i Sverige och i övriga världen, utgår i praktiken från att vi måste ha rejäla lass bondtur. De vanligaste uppskattningarna av klimatkänsligheten måste helt enkelt vara överdrivna. Annars har tiden snart runnit ut för att begränsa uppvärmningen till ens 2 grader. På andra sidan det målet väntar en värld vi helst vill undvika.

Vi beter oss inte ens som flygpassageraren som säger till sig själv att ”tre gånger av fyra störtar den här gamla skothögen ändå inte”. Vi tar faktiskt en betydligt större risk. Vår tro på turen gränsar till det vanvettiga.