Effekt intervjuade nyligen professor Johan Rockström med anledning av det förslag han riktat till den regering som kommer bildas efter riksdagsvalet i september:

Inom ramen för den nya svenska klimatlagen, bör nu en vetenskaplig kommission omedelbart sättas upp för att uppdatera Sveriges utsläppsminskningsmål. Det finns starkt vetenskapligt stöd för att dagens mål – netto-noll utsläpp 2045, inte räcker.

För att ta reda på om det finns något stöd för denna idé så har Effekt frågat ett antal aktörer om hur man ser på förslaget. Bland annat har frågan gått till alla partier som satt med i Miljömålsberedningen, vilket var där man från början kom överens om det långsiktiga målet om netto-noll i utsläpp till år 2045.

 

Lars Tysklind är Liberalernas miljö- och klimatpolitiska talesperson. Han är ledamot i miljöutskottet och har också suttit med i Miljömålsberedningen.

Hur ser Liberalerna på förslaget från Rockström om att sätta upp en vetenskaplig kommission i syfte att uppdatera Sveriges utsläppsminskningsmål? 

Klimatet måste räddas och utsläppen måste ner. Parisavtalets mål om jordens uppvärmning ska nås. Sverige ska ta klimattäten men också driva på att fler länder gör mer. Sedan januari i år finns Klimatpolitiska rådet som ska utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med klimatmålen. Som oberoende expertorgan ska rådet bland annat analysera utvecklingen och utvärdera aktuella insatser. Flera av rådets ledamöter kommer från akademin och vetenskapen.

Hur ser Liberalerna på Rockströms slutsats att det svenska klimatmålet kommer behöva skärpas för att vara i linje med Parisavtalet?

Parisavtalets mål är överordnat våra nationella klimatmål. Under resans gång måste vi ständigt, med bland annat Klimatpolitiska rådets hjälp, följa upp om att våra nationella åtgärder faktiskt leder till minskade utsläpp och att vi gör vår del för att leva upp till Parisavtalet. Vi ser det inte som uteslutet att de svenska ambitiösa målen måste skärpas. För oss är det då också prioriterat att Sverige driver på inom EU för skarpare nationella åtaganden bland EU:s länder. Hur eventuellt nya mål ska sättas ska självklart bygga på vetenskaplig grund och bör kopplas ihop med Klimatpolitiska rådets arbete.

______

Effekt kommer fram till valet den 9 september att presentera fler aktörers tankar kring detta förslag.

Läs också: