Allianspartierna har på olika sätt kritiserat regeringen för dess ambition att införa en nationell flygskatt nästa år.

Centerpartiet och Liberalerna är dock inte motståndare till att beskatta flyget som sådant, men partierna menar att skatten måste vara internationell och alltså inte bara gälla i Sverige.

I mars skrev exempelvis Rickard Nordin och Anders Åkesson, klimat- respektive transportpolitisk talesperson för Centerpartiet, på nyhetssajten Altinget:

Centerpartiet ser hellre att man fokuserar på en internationell flygskatt, så att reglerna blir likadana för alla länder.

I slutet av förra året skrev också partiledaren Jan Björklund och flera andra företrädare för Liberalerna i en partimotion (pdf) i riksdagen:

Vi vill se en europeisk flygskatt. Flyget är ett internationellt
transportmedel, och beskattningen ska därför ske på global eller europeisk nivå.

Varken Centerpartiet eller Liberalerna har dock sagt särskilt mycket om hur möjligheterna ser ut att få till en sådan skatt.

För det verkar onekligen svårt.

Häromveckan kom en rapport, Luftfartens omställning till fossilfrihet, som tagits fram gemensamt av Transportstyrelsen, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys och Trafikverket. I rapporten beskrivs förutsättningarna för en omställning till fossilfri luftfart och myndigheterna lämnar här också förslag på möjliga styrmedel som bör utredas vidare.

I rapporten förklaras bland annat att luftfarten är en internationell bransch och att det därför krävs internationellt samarbete för att kunna uppnå de största klimatvinsterna. Men myndigheterna lägger samtidigt till:

Att enas internationellt om åtgärder som är tillräckliga för att flyget ska ta sin andel av klimatomställningen är dock en långsam process, och det är därför viktigt med nationella åtgärder som Sverige har rådighet att driva här och nu.

Effekt mejlade Therése Sjöberg, sakkunnig i miljöfrågor på Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning för att höra hur stor chansen egentligen är att få till en internationell flygskatt i syfte att minska flygets klimatpåverkan.

I sitt svar skriver Therése Sjöberg om hur den internationella luftfarten regleras av det internationella FN-organet ICAO, genom den så kallade Chicagokonventionen som undertecknades år 1944. I denna konvention finns en bestämmelse om att länder inte får beskatta flygbränsle som finns ombord på ett flygplan som utför trafik mellan två länder. Hon fortsätter:

Möjligheten att införa en internationell skatt på flygbränsle har dock diskuterats flera gånger inom ICAO som ett tänkbart alternativ för att reglera det internationella flygets klimatpåverkan. Sverige har uttryckt att detta alternativ inte ska uteslutas. Dock har flertalet utredningar i denna fråga visat att det inte finns något brett politiskt stöd för att ändra i Chicagokonventionen och tillhörande resolutioner för att öppna upp för möjligheten att beskatta flygbränsle för internationellt bruk.

Inom ICAO har man i stället valt att gå en annan väg för att reglera det internationella flygets klimatpåverkan, detta genom att införa ett globalt marknadsbaserat klimatstyrmedel för det internationella flyget kallat Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, CORSIA. Här handlar det om att flygbolagen efter år 2020 avser att kompensera för sina utsläpp över en viss nivå genom att köpa utsläppskrediter som bidrar till att minska utsläppen med motsvarande mängd fast då inom andra sektorer än just det internationella flyget.

Therése Sjöberg fortsätter sitt svar:

Ett kompensationssystem var inte vad Sverige eller Europa hade hoppats på, vi hade önskat ett mer ambitiöst system med högre krav på utsläppsminskningar inom systemet. Men flyget är internationellt till sin karaktär och det är omöjligt för Sverige, och även för Europa, att driva igenom stora förändringar på egen hand. Även om vi hade hoppats på mer är vi väldigt glada över att 191 länder ändå lyckades enas om att det internationella flyget måste vara med och bidra till att minska de klimatpåverkande utsläppen och att vi trots allt lyckades få ett beslut om CORSIA. Nu har vi något att börja med och som går att skärpa upp över tid.

Detta är anledningarna till varför det är så svårt att införa en skatt på flygbränsle för internationella flygningar. Och i och med att ICAO nu enats om att gå vidare med CORSIA som klimatstyrmedel ser vi det som högst otroligt att en internationell flygskatt skulle bli verklighet inom en överskådlig framtid. I stället får vi verka för att de styrmedel som finns kan skärpas upp över tid och bli så verkningsfulla som möjligt.

Situationen inför höstens budgetproposition blir därmed ytterst intressant, inte minst eftersom Centerpartiet och Liberalerna tillsammans med övriga partier inom Alliansen hotat med att rikta misstroendevotum mot ett eller flera statsråd om regeringen väljer att gå vidare med den nationella flygskatten och två andra skatter. En lösning som Centerpartiet och Liberalerna vill se i stället är införandet av en internationell flygskatt, något som svenska myndigheter alltså menar är högst otroligt att det skulle bli verklighet inom en överskådlig framtid.

 

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 3/2017, som kommer i september och som har tema: visioner

_______________