Nu har den livsmedelsstrategi som regeringen arbetat med sedan mars 2015 presenterats. Av den ursprungliga planen blev det kvar ett övergripande mål och tre undermål som regeringen, Alliansen och Vänsterpartiet kunde enas om. Själva livsmedelsstrategin går regeringen nu fram med på egen hand.

Världsnaturfonden WWF är besvikna och oroade över att den strategi som nu presenterats inte tar ett seriöst grepp om hur vi får vare sig en mer hållbar matproduktion eller matkonsumtion.

I strategins övergripande mål tydliggörs att den totala livsmedelsproduktionen ska öka, och att detta ska göras samtidigt som relevanta miljömål nås. Det vill säga, ökningen av matproduktionen ska ske genom att den samtidigt är med och bidrar till att vi når våra miljömål.

WWF ser positivt på och stödjer målet om att vi ska producera mer mat i Sverige. Det skulle bidra till att vi kan ha fler betande djur som håller våra landskap varierande och öppna, och att vi får ett aktivt brukande i hela landet. Det är viktiga satsningar som är avgörande för den biologiska mångfalden i Sverige och för att vi ska nå våra miljömål. Men också för sysselsättning, ekonomi och utveckling av en hårt ansatt landsbygd. Samtidigt måste detta ske på ett sätt som inte äventyrar matproduktionen för framtida generationer.

Ett av problemen, vilket också konstateras i livsmedelsstrategin, är att antalet djurhållare minskar kraftigt. Det finns förslag i strategin för att öka antalet betande djur i Sverige men det är långt ifrån det helhetsgrepp eller det krafttag som skulle vara nödvändigt för att åstadkomma förändring.

Två andra stora utmaningar inom miljömålen är odlingens användning av växtskyddsmedel och handelsgödsel. Det är oroväckande att intensiteten i användningen av växtskyddsmedel ökat kraftigt de senaste åren samt att kväveläckage från våra åkrar återigen ökar.

Denna mycket oönskade utveckling löser man inte genom att i ett strategidokument sätta ordet hållbar framför produktion. Det kräver åtgärder vilket saknas i strategin. Detta tillsammans med avsaknaden av tillräckliga satsningar för att få fler betande djur i våra landskap gör att ordet hållbart ekar oroväckande tomt i livsmedelsstrategin.

Vad WWF hade velat se är att livsmedelsstrategin hade tagit sig an hela livsmedelskedjan, från jord till bord, med balans och konkret innehåll i hållbarhetens alla delar – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Enligt vår uppfattning är vår mat som den produceras i dag i många delar inte långsiktigt hållbar. Genom att inte våga ange några åtgärder för att ta steg mot ökad hållbarhet i produktionen bidrar inte heller livsmedelsstrategin till att miljömålen nås.

Slutsatsen blir att vad regeringen nu har presenterat inte är en livsmedelsstrategi, det är en produktionsstrategi med ansats att bevara svensk matproduktion så som den är i dag. Det är en strategi som varken nuvarande eller kommande regeringar kommer kunna luta sig mot för att nå miljömålen och säkerställa den helhetssyn man bör kunna avkräva av en nationell livsmedelsstrategi.

Håkan Wirtén, generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF
Jan Wärnbäck, jordbruksansvarig, Världsnaturfonden WWF

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 1/2017, som har tema: flyg

_______________