Effekt intervjuade nyligen professor Johan Rockström med anledning av det förslag som han riktat till den regering som kommer bildas efter riksdagsvalet i september.

Hans förslag är följande:

Inom ramen för den nya svenska klimatlagen, bör nu en vetenskaplig kommission omedelbart sättas upp för att uppdatera Sveriges utsläppsminskningsmål. Det finns starkt vetenskapligt stöd för att dagens mål – netto-noll utsläpp 2045, inte räcker.

För att ta reda på om det finns något stöd för denna idé så har Effekt frågat ett antal aktörer om hur man ser på detta. Bland annat har frågan gått till alla riksdagspartier som satt med i Miljömålsberedningen, vilket var där man under 2016 kom överens om det långsiktiga målet om netto-noll i utsläpp till år 2045. Frågan har även gått till en rad miljöorganisationer.

 

Rolf Lindahl är talesperson i klimatfrågor på Greenpeace.

Hur ser Greenpeace på förslaget från Rockström om att sätta upp en vetenskaplig kommission i syfte att uppdatera Sveriges utsläppsminskningsmål?

Allt tyder på att Sveriges klimatmål måste skärpas och självklart måste dessa mål bygga på och vara förenliga med den senaste vetenskapen om klimatet. Eftersom regeringens arbete enligt klimatlagen ska vila på vetenskaplig grund är det rimligt att det definieras vilka klimatforskningens slutsatser är och vilka konsekvenser detta bör få för svensk politik.

Men det krävs också att vi faktiskt har mekanismer som omsätter målen konkret så att klimatlagen verkligen blir ett skarpt verktyg som genomsyrar samtliga politikområden. Trots att vi vetat vad som behöver göras för klimatet länge nu trampar vi fortfarande vatten när det kommer till konkreta och kraftfulla åtgärder som faktiskt minskar utsläppen. Det är tydligt att handling krävs och det är viktigt att råd från ledande forskare tas på allvar. Politik handlar ibland om att fatta tuffa beslut där utfallet är oklart. Detta är inte ett sådant fall.

Hur ser Greenpeace på Rockströms slutsats att det svenska klimatmålet kommer behöva skärpas för att vara i linje med Parisavtalet?

Vi kan inte spela roulette med vår framtid och därför borde våra klimatmål skärpas och utgå från Sveriges andel av världens koldioxidbudget i linje med vad vetenskapen säger. Det behövs även skärpning runt hur de efterlevs. Vi har i dag ett bra och tydligt mål, satt av riksdagen, det så kallade generationsmålet som säger att:

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”

Som det ser ut i dag så beaktas inte detta i någon större utsträckning. Riksdagen förbjuder exempelvis inte ens fossilt ägande i allmänna pensioner, ägande som vi vet påskyndar klimatförändringarna och något som skulle åtgärdas med ett enkelt beslut. Att vi inte är närmare detta mål, ens vad gäller ambitionsnivån i politiken, är ett rejält underkänt betyg till Sveriges riksdag.

______

Effekt kommer fram till valet den 9 september att presentera fler aktörers tankar kring detta förslag.

Läs också: