Effekt skrev i går en längre artikel om Moderaternas förslag för att minska flygets klimatpåverkan, där partiet vill se en omförhandling av Chicagokonventionen från 1944 som i dag hindrar beskattning av flygbränsle för den internationella luftfarten.

Trots att den rödgröna regeringen ser detta som orealistiskt – och trots att dåvarande finansminister Anders Borg (M) sågade ett liknande förslag redan 2011 – så har de senaste veckorna både Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och partiets miljöpolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard sagt att detta är en av de viktigaste vägarna framåt som man vill satsa på.

Men hur realistiskt är då detta förslag?

I Sverige är det Transportstyrelsen som har bäst koll på frågan, och Effekt hörde därför av sig till Therése Sjöberg, som är sakkunnig i miljöfrågor på myndighetens sjö- och luftfartsavdelningen. Therése Sjöberg mejlar tillbaka ett sex sidor långt dokument där hon redogör för hur frågan om beskattning av flygbränsle hanterats under årens lopp inom FN-organet ICAO (den Internationella civila luftfartsorganisationen), som är där själva beslutet alltså skulle behöva tas för att få till en ändring av Chicagokonventionen.

I dokumentet går det bland annat att läsa:

Förhandlings­mässigt är det orealistiskt att Sverige ska kunna genomdriva en föränd­ring av Chicagokonventionen som möjliggör beskattning av flygbränsle eftersom det knappt finns något land som kan tänkas stödja en sådan inriktning. Dessutom omfattas frågan, som ovan nämnts, av EU-kompetens varför enighet i frågan inom EU behöver uppnås innan ett eventuellt förslag kan tas upp till be­handling inom ICAO. Detta innebär att Sverige inte som ensam stat kan driva en ändring av konventionen gentemot ICAO, utan en majoritet av EU:s medlemsstater måste också ställa sig bakom förslaget för att det ska vara möjligt.

Därtill kan det konstateras att det normalt tar mycket lång tid för en konven­tionsändring att träda i kraft. Förslaget ska bland annat godkännas av två tredjedelar av de röstberättigade medlemsstaterna i ICAO:s generalförsamling som endast möts vart tredje år. Därefter ska förslaget ratificeras av minst två tredjedelar av dess medlemmar, vilket i dagsläget motsvarar 128 stater. Den senaste proces­sen för en ändring av konventionen tog cirka 12 år innan ändringen kunde träda ikraft.

”Förhandlingsläget är svårt”, sammanfattar Transportstyrelsens expert det hela.

Men säg att Sverige ändå, som Moderaterna vill, skulle ”ligga på mycket tuffare” inom ICAO för att få till en förändring av Chicagokonventionen?

Enligt Transportstyrelsen finns då faktiskt en risk att Sverige skulle försvåra ICAO-medlemsstaternas arbete med CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). CORSIA är ett globalt mark­nadsbaserat klimatstyrmedel för det internationella flyget som beslutades om 2016 och som handlar om att flygbolagen (frivilligt i en inledande fas från och med år 2021 och obligatoriskt från och med 2027) kommer att behöva klimatkompensera för sina koldioxidutsläpp från internationella flygningar överstigande 2020 års nivå.

Om detta skriver Therése Sjöberg på Transportstyrelsen:

Om Sverige också skulle försöka driva igenom en förändring av Chicagokonventionen så att beskattning av flygbränsle för internationellt bruk skulle möjliggöras finns det risk för att CORSIA undermineras och inte får den effekt som väntas. Det finns risk för att flera stater då inte ger sitt stöd till det slutliga fastställandet av det samlade regelverkspaketet kring CORSIA. Detta skulle även riskera att drastiskt begränsa det frivilliga deltagandet i CORSIA de sex första åren, då staterna snarare skulle välja att avvakta flera års ytterligare utredning av möjligheten att istället införa en eventuell internationell flygbränsleskatt. Att i detta skede äventyra CORSIA:s miljöeffekter anses vara högst olämpligt.

Som Effekt skrev i gårdagens artikel så har Moderaterna gjort klart att den svenska flygskatten ska avskaffas helt och hållet redan den 1 januari 2019 om Alliansen tar regeringsmakten efter valet i september. ”Skatten kommer då ha varit verksam under mindre än ett år”, har Ulf Kristersson uttryckt det.

Hur många år det därefter kan tänkas ta innan en omförhandlad Chicagokonvention kan finnas på plats, och hur en sådan process kan komma att påverka arbetet med CORSIA, det har dock Ulf Kristersson eller någon annan från Moderaterna ännu inte sagt något om.