Länsstyrelsen i Norrbotten anser att det brittiska gruvbolaget Beowulf Minings ansökan om bearbetningskoncession i Kallak utanför Jokkmokk inte bör beviljas. Samma ställningstagande fördes fram redan 2014 men länsstyrelsen har nu lämnat ett kompletterande yttrande i frågan till regeringen som är den part som ska avgöra ärendet.

— För Jokkmokks kommun innebär en gruvetablering positiva samhällseffekter under driftsperioden. Men en gruvetablering som har en kort livslängd och som innebär betydande statliga investeringskostnader för nödvändig infrastruktur är inte samhällsekonomiskt försvarbar ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Med tanke på att det samtidigt handlar om en verksamhet som kan medföra oåterkalleliga ingrepp i naturen och bestående påverkan på markanvändningen, så bör en bearbetningskoncession inte beviljas, säger länsråd Johan Antti, i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsens framhåller även att rennäringen påtagligt skulle försvåras av den aktuella gruvetableringen, samt att världsarvet Laponias natur- och kulturvärden också skulle riskera att påverkas.