Sveriges landyta består till omkring 70 procent av skog. Ordet skog anses vara trädbevuxen mark, men detta är en enorm förenkling av verkligheten som i stället borde beskrivas för vad det egentligen är.

Skog är ett intrikat nätverk av olika växter och djur, ett ekosystem. I skogen finns många olika trädslag, träd i alla åldrar och storlekar. Här finns stenar klädda med tjocka mossmattor, på marken växer ovanliga svampar och i träden hänger lavar som påminner om yviga skägg.

Här finns många olika djur och växter, vanliga arter som skogsmus, trädpiplärka, barrträdslöpare, blåbär och blåslav. Men här finns också många sällsynta arter, som gråsiding, lavskrika, gransvartbagge, knärot, gräddporing och garnlav. När träden levt sitt långa liv kommer de dö och förmultna på samma plats där de grodde och på så vis återföra näringen till det naturliga kretsloppet. Denna cykel av liv och död kan, beroende på var i landet man befinner sig, för granen vara 150–500 år och för tallen 300–1000 år.

De gamla och de döda träden visar sig vara mycket viktiga för biologisk mångfald och många arter av framför allt insekter, svampar och lavar är helt beroende av död ved. Man brukar säga att död ved är den mest levande delen av skogen.

Hygge i norra Värmland där en gammal naturskog nyligen avverkats. Foto: Sebastian Kirppu

Hygge i norra Värmland där en gammal naturskog nyligen avverkats. Foto: Sebastian Kirppu

I dag domineras det svenska skogslandskapet av något annat än skog. Under de sista 60 åren har det gamla naturliga skogsekosystemet till större del kalhuggits och omvandlats till människoskapade virkesåkrar av gran och tall som enbart är till för skogsindustrins produktion av papper och virke. Den av människan skapade skogens livscykel är bara 50–100 år. Efter att denna tid passerat avverkas och fraktas träden bort till industrin och nya träd planteras på kalhygget och en ny virkesåker tar vid.

Forskning har vid flera tillfällen visat att de gamla naturskogarna också är mycket viktiga för klimatarbetet. Till skillnad mot de unga virkesåkrarna lagrar den naturliga gammelskogen stora mängder kol och har dessutom en avkylande effekt på klimatet. Den kan också anpassa sig bättre till klimatförändringarna då den är ett fungerande ekosystem.

Vi borde med andra ord skydda de sista gamla naturskogarna och återskapa nya sådana skogar för bästa möjliga nytta i framtiden.

Text: Sebastian Kirppu 

_______

Artikeln är publicerad i senaste numret av Effekt, som har tema biologisk mångfald. Sebastian Kirppu är skogsbiolog och bosatt i Dalarna.