Liberalerna har gjort klart att partiet vill avskaffa den flygskatt som regeringen föreslog förra året och som infördes den 1 april i år. Exempelvis i budgetmotionen för 2018 skriver partiet:

Även om skattenivåerna har sänkts jämfört med vad som ursprungligen aviserats menar Liberalerna fortfarande att flygskatten bör avvisas.

Men Liberalerna vill ändå att flyget ska betala för sina klimatkostnader. Därför har partiet föreslagit att Sverige i stället ska driva på för en europeisk flygskatt. I motionen för 2018 års ekonomiska vårproposition skriver partiet:

Flyget ska liksom andra transportslag stå för sina klimatkostnader. Sverige ska driva på för en europeisk flygskatt.

Ett problem i sammanhanget är förstås att EU inte tar ut några skatter. Det är bara länderna själva som kan beskatta sina invånare och företag. EU:s uppgift är i stället att övervaka de nationella skattereglerna och se till att de är förenliga med EU:s regler och politik.

Men det finns förstås vägar runt detta. Då det gäller vissa skatter, så som skatter på tobak och alkohol, så har de 28 EU-länderna enats om att i stort anpassa sina regler sinsemellan. EU-länderna kan också anta minimiskattesatser för att undvika att konkurrensen snedvrids dem emellan.

Liberalernas plan för att få till en europeisk flygskatt är alltså att Sverige först ska avskaffa sin nationella flygskatt. Därefter ska Sverige på något sätt övertala EU:s 27 andra medlemsstater om att enas gemensamt om en skatt – som enligt en av partiets talespersoner dessutom måste utformas så att den ”främja[r] flyg med lägre klimat- och miljöpåverkan”. Hur realistiskt detta är, och hur många år det i så fall kan tänkas ta att få på plats en sådan flygskatt, det har partiet ännu inte sagt något om.

 

Ett alternativ till denna väg – om man nu vill ha just en europeisk flygskatt – vore faktiskt att behålla den svenska flygskatten. För det finns flera andra länder i EU som precis som Sverige redan har infört nationella flygskatter. Och EU-kommissionen kan, när länder i för stor utsträckning börjar agera var och en för sig, se till att föreslå lagstiftning om den anser att EU måste ingripa för att få den inre marknaden att fungera bättre.

När Effekt frågar Johan Wullt, som jobbar på Europeiska kommissionens representation i Sverige, om detta är en möjlig väg framåt för att få till en europeisk flygskatt svarar han i ett mejl:

Ja, rent teoretiskt kan EU-kommissionen föreslå en ny skatt men då måste samtliga medlemsstater stödja ett sådant förslag.

Hur man än gör för att få till en flygskatt på EU-nivå så kräver alltså EU:s skattelagstiftning att den måste godkännas enhälligt av alla medlemsländer innan den kan träda i kraft. Skulle ett enda land säga nej är det dock stopp.

Därmed blir det, i alla fall med Liberalernas nuvarande plan, i slutändan upp till bland annat regeringarna i Polen och Ungern att besluta om det svenska in- och utrikesflyget ska behöva stå för sina klimatkostnader eller inte.

 

 

__________

Läs mer i Effekt: