I dag höjs röster om att stänga stödsystemet för förnybar el för att rädda äldre investeringar när ersättningen faller. Det vore förödande för energiomställningen.

Men de små pionjärer som tidigt investerade måste få någon form av kompensation. En enkel lösning vore att bredda den nuvarande skattereduktionen för egenproducerad förnybar el till att också gälla andelsägd el.

Krisen för de som tidigt investerade i förnybar elproduktion, framför allt vindkraft, har blivit akut under våren. För några år sedan fick de förnybara elproducenterna ungefär 20–25 öre/KWh i ersättning från det så kallade elcertifikatsystemet. Nu är nivån nere på cirka sju öre/KWh, samtidigt som också elpriserna har sjunkit. Det slår hårt mot de pionjärer som var tidigt ute och framför allt investerade i vindkraft.

Paradoxalt nog beror prisraset på den snabba teknikutvecklingen. Den har drastiskt sänkt kostnaden för ny vindkraft, som därmed inte behöver lika mycket stöd som vid tidigare investeringar, vilket i sin tur sänkt ersättningen till all förnybar elproduktion i elcertifikatsystemet.

Det höjs nu röster om att stänga det nuvarande elcertifikatsystemet i syfte att hålla uppe ersättningen till de befintliga producenterna. Det vore fel väg att gå, eftersom det skulle försvåra den fortsatta utbyggnaden av förnybar el och motverka det svenska målet om ett helt förnybart elsystem år 2040.

Partiernas energiöverenskommelse om att förlänga elcertifikatsystemet till 2030 med ytterligare 18 TWh, motsvarande elproduktionen från tre av de tio kvarvarande kärnkraftsreaktorerna, måste fullföljas. Samtidigt bör det genomföras en rad justeringar i systemet, exempelvis att tidigarelägga utbyggnaden jämfört med Energimyndighetens förslag och att införa tätare kontrollstationer.

Men det är också viktigt att hantera de små, tidiga investerarnas situation. Professionella investerare är vana vid att analysera olika typer av risker, men det är svårare för privatpersoner och lantbrukare att kunna göra samma bedömningar. De har snarare drivits av en önskan att minska sin klimatpåverkan och bidra till den förnybara energiomställningen. Många av dessa har antingen köpt andelar i vindkraftskooperativ eller satt upp egna vindkraftverk på gården.

Ett mycket enkelt sätt att förbättra ekonomin för dessa små och icke-professionella aktörer skulle vara att utvidga den befintliga skattereduktionen för privatpersoner med egen förnybar elproduktion till att också omfatta de som äger andelar i förnybart. Det skulle rädda vindkraftskooperativen, som kan höja sitt pris på andelsel i syfte att kompensera för låga priser på el och elcertifikat. Och det vore bra för andelsägarna eftersom de skulle slippa betala energiskatt på samma sätt som de som sätter upp egna solceller på taket slipper energiskatt.

Det skulle även kunna hjälpa lantbrukare som tidigt investerat i ett vindkraftverk. En skattereduktion skulle skapa en ekonomiskt driven efterfrågan på andelar. Lantbrukaren kan därmed sälja hela eller halva sitt vindkraftverk åt en lokal andelsförening och på det sättet få in kapital.

När kärnkraften för inte så länge sedan drabbades av akuta lönsamhetsproblem agerade politikerna snabbt och avskaffade kärnkraftsskatten. Nu när vindkraftskooperativen och mindre förnybara elproducenter, som lantbrukare, drabbas av kraftigt sänkt ersättning, måste energiminister Ibrahim Baylan (S) och klimatminister Isabella Lövin (MP) visa samma handlingskraft.

Linda Burenius Magnusson, styrelseordförande 100% förnybart

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 1/2017, som har tema: flyg

_______________