Länsstyrelsen i Gävleborg meddelade i veckan att ett värdefullt naturskogsområde med namnet Norrbränningen ska bli naturreservat. Området, som ligger i Söderhamns kommun, är 336 hektar stort och delar består av mycket gammal tallskog med få eller inga spår av skogsbruk.

Syftet med naturreservatet är att bevara den biologiska mångfalden och att skydda och återställa livsmiljöer för skyddsvärda arter. Länsstyrelsen skriver i ett pressmeddelande:

Utmärkande för Norrbränningen är den stora förekomsten av vedlevande insekter. Vid en riktad inventering 2016 påträffades över 30 rödlistade insektsarter.

 

******

En karta som Naturvårdsverket tagit fram, och som visar alla skyddade områden i Sverige, finns här.