I dag meddelade miljöminister Karolina Skog (MP) att Sverige ansökt om att få inkludera flera nya havsområden i EU:s Natura 2000-nätverk av skyddade områden. Åtgärden är ett steg för att bland annat rädda tumlarna i Östersjön och i Västerhavet.

– Att vi skyddar marina områden är helt avgörande för att värna den biologiska mångfalden. Det här är ett mycket positivt besked för tumlaren och andra arter i svenska vatten, säger Karolina Skog, i ett pressmeddelande.

Tumlare är en skygg liten val som hotas av allt från oavsiktliga fångster i fisket till miljögifter och undervattensbuller. I Östersjön är arten klassad som akut hotad och det tros finnas kvar endast omkring 500 individer, skriver Havs- och vattenmyndigheten.

Regeringen vill dock förbättra situationen och föreslår nu alltså att två befintliga Natura 2000-områden utvidgas och att fyra nya Natura 2000-områden bildas. Det största av dessa, Hoburgs bank och Midsjöbankarna som tillhör Kalmar och Gotlands län, är på drygt en miljon hektar och därmed det största område som Sverige någonsin föreslagit som ett Natura 2000-område.

t1

Karta: Regeringen

 

Fortfarande finns en del frågetecken kring vad detta innebär i praktiken. Natura 2000-beslutet kommer enligt regeringen påverka framför allt tillkommande verksamheter i framtiden snarare än det fiske och den sjöfart som finns här i dag. De specifika detaljerna kring vilka regler som ska gälla framöver kommer dock framgå först när länsstyrelserna tagit fram bevarandeplaner för de olika Natura 2000-områdena.

Men dagens besked välkomnas ändå av många, bland annat Mattias Rust, tillförordnad chef för havsenheten på Världsnaturfonden WWF, som skriver på Twitter:

I och med dagens beslut väntas Sveriges kvantitativa etappmål inom miljömålssystemet kunna nås, det vill säga att minst tio procent av de marina områdena ska skyddas till år 2020. Regeringen skriver dock att mer behövs göras då det efter dagens beslut fortfarande kommer finnas brister bland annat vad gäller den geografiska spridningen av de skyddade områdena.