Glyfosat är ett vanligt förekommande ämne i växtskyddsmedel. Den främsta användningen i Sverige är ogräsbekämpning på jordbruksmark.

De senaste åren har det dock rasat en debatt i EU om huruvida glyfosat ska få fortsätta användas eller inte. Glyfosat är bland annat giftigt för vattenlevande organismer, men den avgörande frågan har handlat om huruvida ämnet kan orsaka cancer hos människor eller inte.

The International Agency for Research on Cancer (IARC, ett organ som ligger under Världshälsoorganisationen, WHO) menar att så ”troligen” är fallet, medans bland andra the European Food Safety Authority (Efsa) är av åsikten att glyfosat inte är cancerframkallande.

I Sverige har Naturskyddsföreningen kommenterat saken så här:

Naturskyddsföreningen tycker att man då ska luta sig mot försiktighetsprincipen precis som det står i Miljöbalken. Vi anser därför att EU borde förbjuda glyfosat för både yrkesmässig och privat användning.

Förra året föreslog EU-kommissionen dock att EU skulle förnya tillståndet för glyfosat. Men ingen klar majoritet lyckades nås bland medlemsstaterna åt något håll och the European Chemicals Agency (Echa) fick då i uppgift att utreda saken ytterligare genom att granska tillgängliga studier på området.

I mars i år kom så också Echa, precis som Efsa gjort tidigare, fram till att glyfosat inte kan anses vara cancerframkallande.

EU-kommissionens kom därefter med ett förslag till ny godkännandeförord­ning. Och den svenska regeringen har i dagarna beslutat att Sverige ska respektera expertmyndigheternas slutsatser och därför säga ja till fortsatt användning av glyfosat.

Miljöminister Karolina Skog (MP) säger i en kommentar till Effekt:

– Det är viktigt att respektera vetenskapliga bedömningar och att följa reglerna. Nu har EU:s expertmyndighet gjort en ordentlig genomgång av forskningen och funnit att det i nuläget inte finns belägg för att glyfosat skulle vara farligt för människors hälsa. Däremot vet vi att det kan vara skadligt för miljön. Det pågår dock mycket forskning kring glyfosat och dess effekter. Om det kommer fram ny information om att ämnet är skadligt kan godkännandet omprövas. Vi arbetar för att den yrkesmässiga användningen av glyfosat ska vara noga kontrollerad med skarpa villkor.

Samtidigt kommer regeringen nu agera för att minska användningen av alla kemiska växtskyddsmedel i privata trädgårdar och hem. Enligt Karolina Skog kommer regeringen påbörja ett utredningsarbete med målsättningen att förbjuda privat användning av kemiska växtskyddsmedel.

– Yrkesanvändning av kemiska växtskyddsmedel är noggrant reglerad – exempelvis måste lantbrukare ha särskild utbildning för att handskas med ämnena. Men när det gäller den privata användningen är situationen annorlunda. Det kan exempelvis vara svårt att veta att medlen inte ska användas när det blåser mycket eller när regn förväntas inom de närmsta timmarna. Detta innebär risker för naturen – inte minst bin – och för människors hälsa. Därför börjar regeringen nu arbeta med ett förbud mot privat användning, säger Karolina Skog till Effekt.

Den 5 och 6 oktober väntas EU:s medlemsstater fortsätta diskussionerna om användningen av glyfosat.