Det har väl hänt, någon gång, att vi undrat lite över hur regeringens alla vägsatsningar går ihop med klimatmålen. Vi har inte riktigt förstått. Vad är det i ekvationen som vi har missat?

Det lär inte finnas någon annan regering i världen som talar med lika stora ord om den egna klimatpolitiken (även om det ska erkännas att jag inte vet hur det står till med Nordkorea i just det avseendet). Utsläppen ska minska rekordsnabbt. Bilflottan ska vara fossilfri till år 2030. Vi har redan uppfunnit den ”hållbara tillväxten”. Och samtidigt: ständigt nya motorvägar, Förbifart Stockholm och en infrastrukturplan som förutsätter ökad biltrafik.

Nu visar det sig att Riksrevisionen (RR) inte heller har förstått.

RR:s färska rapport Infrastrukturplanering – på väg mot klimatmålen? utgör en närmast förödande kritik av regeringens (brist på) klimatpolitik.

Rapporten granskar regeringens senaste infrastrukturplan, som gäller för åren 2011-2020. Denna plan beslutades i mars 2010 och handlar om inte så lite pengar. Den lägger fast hur 417 miljarder statliga kronor ska användas för drift och underhåll samt nyinvesteringar i främst väg och järnväg. Sammantaget kommer en något större del av pengarna att gå till satsningar på vägtrafiken.

RR har analyserat beslutsgång och klimatkonsekvenser. Man sammanfattar:

Riksrevisionen konstaterar att lönsamheten för många objekt bygger på antaganden om trafikvolymer och trafikökningar som med nu tillgänglig kunskap sannolikt är svåra att förena med klimatmålen. Eftersom regeringen inte har tydliggjort sambandet mellan lönsamhet, trafikökningar och ökade koldioxidutsläpp blir rapporteringen till riksdagen inte transparent, konsistent, eller rättvisande utifrån klimatmålen.

Vilket på gammeldags bondsvenska kan sammanfattas ungefär så här: Det regeringen säger är snömos.

Rapporten bör verkligen läsas av alla som har det minsta intresse för transport- och klimatpolitik. Man häpnar faktiskt, gång på gång. Det är ibland som om man befann sig i en bananrepublik. Riksrevisionen konstaterar till exempel att:

Dåvarande Väg- och Banverken (numera sammanslagna till Trafikverket), skulle visserligen i sin åtgärdsplanering, som föregick beslutet, utarbeta underlag till hur fördelningen mellan järnväg och väg borde se ut. Men då var redan 85 procent av pengarna låsta i tidigare beslut. Och regeringen hade givit direktiv om att resten skulle fördelas fifty-fifty.

När de båda trafikverken utarbetade konsekvensanalyser för hur trafikmålen skulle påverka växthusgasutsläppen, utgick de från att kraftfulla ekonomiska styrmedel skulle införas. När sådana inte kom till, fanns det inte tid att göra nya analyser. Därmed underskattades trafiktillväxten på väg, och överskattades densamma på järnväg. Riksdagen fick följaktligen inte ett korrekt underlag för diskussion.

Ingen hänsyn har tagits till hur vare sig väginvesteringar eller höjda banavgifter för järnvägen påverkar godstransporternas utveckling.

Intressantast är kanske RR:s granskning av möjligheterna till att bilarna ska drivas fossilfritt i framtiden. Detta är till sist ändå kärnan i det trolleri regeringen försöker sig på. Om vi snabbt kan få bort bensinen, spelar det kanske inte någon roll om trafiken ökar?

Riksrevisionen har gått igenom ett digert underlag. Man har läst analyser från bl a Trafikverket, Naturvårdsverket, EU-kommissionen och IAEA. Och man har beställt en särskild forskningsöversikt , som utförts av Jonas Åkerman på avdelningen för miljöstrategisk analys vid KTH.

Ingen av analyserna drar åt det teknikpessimistiska hållet, långt därifrån. De får ändå Riksrevisionen att dra bl a dessa slutsatser:

Medan regeringen tror att laddhybrider och elbilar ska stå för 45 procent av nyförsäljningen år 2020, torde den verkliga andelen ligga på 5-10 procent. Det finns potential för biobränslen, men på längre sikt kommer marknaden att bli begränsad på grund av att marken inte räcker till. Mycket talar även för att bioenergin kommer att användas i andra sektorer än transporterna. Regeringen har dessutom inte gjort några livscykelanalyser av nya bilars klimatpåverkan, och därmed inte räknat in de växthusgasutsläpp som själva bilproduktionen orsakar.

Riksrevisionens slutsats? Jo:

Det är osäkert om investeringarna bidrar till att klimatmålen uppnås eftersom de koldioxidutsläpp som följer av infrastrukturplanen har underskattats.

Vilket torde vara ett sådant understatement som bara ämbetsmän kan tillåta sig.