Dagens Nyheter i fredags innehöll 16 olika bilannonser, samt även en 14 sidors reklambilaga för ett bilföretag.

I lördagens tidning handlade det om hela 44 stycken bilannonser, samt en åtta sidors reklambilaga för ett bilföretag.

På söndagen hade DN med 14 stycken bilannonser.

Det här är förstås helt i sin ordning om man som tidning inte ser några problem med att publicera eller distribuera annonser som uppmuntrar till köp eller leasing av bilar.

Mycket talar visserligen för att det kommer bli allt mer debatt framöver om de journalistiska dilemman som kan följa av sådan här annonsering. Inte minst nu efter att fotbollsmagasinet Offside i förra veckan satte ned foten och meddelade att man helt slutar med spelbolagsreklam i sina olika plattformar. Skälen beskrev tidningen så här:

  • Matchfixningsproblemet. (…) Uppgjorda matcher och riggade resultat är i dag en fotbollens varböld, och Sverige är på intet sätt förskonat. Misstankar och anmälningar är svårutredda och leder sällan till fällande domar. Eftersom Offside har ambitionen att granska matchfixningen känns det för oss mer logiskt att göra det utan en annons för spel på sidan efter.
  • Journalistisk trovärdighet. Om vi, för att ta ett exempel, i podcasten eller på ledarplats vill problematisera hur Zlatan Ibrahimovic låter sig omskrivas i medierna för att han vill ge uppmärksamhet åt spelbolaget han är knuten till – ja, då vill vi kunna göra det utan att själva vara en del av bettingvärlden.

Liknande dilemman finns så klart då det gäller bilannonser och den journalistiska granskningen av olika bilföretag.

Men det finns även andra frågeställningar att fundera på.

För är det exempelvis rimligt att som tidning i dag – när FN:s klimatpanel varnar för att hela världen står inför en rad akuta kriser om inte utsläppen av växthusgaser snabbt börjar minska – dagligen publicera reklam som är tänkt att öka försäljningen av bilar och flygresor och en massa annat som leder till ökade utsläpp vilket i sin tur snabbar på klimatförändringarna?

Och hur går det egentligen ihop, att samma bilföretag som gång på gång ertappas med att fuska med utsläppstester och som i årtionden har motarbetat ny lagstiftning om hårdare krav på minskade utsläpp, kan tillåtas annonsera stort om hur bra deras produkter är för både miljön och klimatet?

Det är en diskussion som vi sannolikt lär få höra mer om.

Men oavsett vad en sådan diskussion resulterar i så är det många annonser i dag, inte minst för bilar, som av allt att döma inte följer de lagar och regler som finns då det gäller marknadsföring. Och det är förstås problematiskt, både för företagen som annonserar och för de tidningar som väljer att publicera annonserna.

Som i Dagens Nyheter de senaste dagarna.

Exempel 1:

Exempel 2:

Exempel 3:

Exempel 4:

Effekt har tidigare anmält ett flertal liknande annonser till Konsumentverket. Och vi kommer i dag att anmäla också de här annonserna.

Att köra bil och parkera på ett sådant sätt som sker på bilderna ovan är nämligen inte lagligt. I Sverige finns en terrängkörningslag som syftar till att skydda allmänna intressen mot skador och störningar som orsakas av trafik med motordrivna fordon. Om detta skriver Naturvårdsverket bland annat:

Att köra på barmark utanför vägar ger ofta skador på mark och växter. Djupa körspår i våtmarker kan bli till diken som leder undan vattnet, marken blir torrare och växter och djur som tidigare trivts där blir färre. På kalfjället och lavklädda marker syns skador länge eftersom det tar lång tid för växterna att komma tillbaka. I vattendrag kan sönderkörda bottnar och grumling av vattnet skada vattenlevande växter och djur.

Buller från fordon stör människor och djur. Det är extra känsligt när djuren har nyfödda ungar. Den människa som söker lugn och ro i naturen kan också känna sig störd när tystnaden bryts.

Terrängkörning har inget med allemansrätten att göra. Allemansrätten innebär att man kan gå, cykla, åka skidor eller rida i naturen men gäller inte för den som tar sig fram med ett motordrivet fordon.

I oktober 2017 stämde Konsumentombudsmannen bilföretaget Ford för reklam med bilar som kör och har parkerats i terrängen. I stämningsansökan (pdf) går det bland annat att läsa att platserna på de bilder som används i reklamen ”inte ger intryck av att utgöra väg eller av att i övrigt vara avsedd för motortrafik”. Här ges även följande förklaring till stämningen:

KO yrkar att Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Ford att vid marknadsföring av motordrivna fordon gentemot konsument visa fordonet i terräng eller på annat sätt ge intryck av att fordonet lagligen får framföras i terräng när så inte är fallet. (…)

Påståendena ger intryck av att terrängkörningsegenskaperna hos fordonet kan användas i terrängen av envar och uppmanar därmed till, eller skapar i vart fall en risk för, ett olagligt beteende hos konsumenterna. Detta strider mot lagstridighetsprincipen. (…)

Genom att marknadsföringen ger konsumenten intryck av att fordonet är användbart i situationer där det inte lagligen får användas påverkar marknadsföringen även, i vart fall sannolikt, mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Marknadsföringen är därmed otillbörlig och ska förbjudas.

Sedan Konsumentombudsmannens stämningsansökan mot Ford har det varit relativt tyst om saken, men i förra veckan skedde huvudförhandlingar i Patent- och marknadsdomstolen, och dom i ärendet väntas den 16 november klockan 11.00.

_______

Läs mer i Effekt: