I dag presenterade regeringen en flygstrategi (pdf) för Sverige. På en presskonferens gjorde infrastrukturminister Anna Johansson (S) klart att syftet med strategin är att tydliggöra regeringens syn på flyget i det framtida svenska transportsystemet.

Ett dilemma, förklarade statsrådet, är att dagens flygande har en väldigt negativ påverkan på klimatet, samtidigt som flyget också har stor betydelse för jobben och tillgängligheten i Sverige samt för att tillgodose behovet av långväga resor.

Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet

Även om strategin inte är någon ”åtgärdskatalog”, som ministern uttryckte det, så finns det en del konkreta förslag i den. Bland annat vill regeringen inrätta ett Arlandaråd som ska ta fram förslag i syfte att utveckla denna flygplats, som är Sveriges största.

En av de stora frågorna som detta råd därmed får på bordet är frågan om det ska byggas en helt ny, fjärde rullbana på Arlanda, något som föreslogs för ett drygt år sedan av regeringens utredare Anders Sundström i rapporten Mer flyg och bostäder (pdf). I samband med publikationen skrev Anders Sundström på DN debatt att prognoserna indikerar på att antalet resenärer näst intill ska fördubblas fram till 2040, något som inte kommer gå utan att en fjärde bana byggs.

Förslaget, liksom prognosberäkningarna, har dock mött kritik. Exempelvis Trafikanalys, som på uppdrag av regeringen ger kunskapsunderlag till beslutsfattare inom transportpolitiken, skriver i ett remissvar (pdf) att prognoserna i Anders Sundströms utredning inte tar inte hänsyn till klimatmålen:

Samtidigt vill Trafikanalys understryka att det inför ett ställningstagande avseende behovet av framtida kapacitet krävs en fördjupad analys av huruvida ökningstakten är möjlig med hänsyn till Parisavtalets 1,5 graders mål och riksdagens vision om nettonollutsläpp 2050 (som Miljömålsberedningen har föreslagit skärps och tidigareläggs till 2045). Användningen av biobränslen kan endast kompensera till viss del eftersom även biodrivmedel genererar utsläpp (inblandning av maximalt tillåtna 50 procent förnybara bränslen minskar koldioxidutsläppen med 30 procent) och höghöjdseffekterna inte påverkas. De internationella styrmedel som väntas införas inom en snar framtid kommer sannolikt att ha en dämpande effekt på efterfrågan på flygresor. Hur detta kommer att påverka kapacitetsbehovet i framtiden har inte analyserats.

Arlandarådets sammansättning är ännu inte klar, men enligt regeringens strategi bör rådet bestå av representanter från Swedavia (det statligt ägda bolag som äger och driver det nationella basutbudet av tio flygplatser i Sverige), myndigheter och kommuner samt näringslivet och andra relevanta aktörer.

Effekt passade på att fråga Anna Johansson vad som skulle hända om några i rådet skulle rekommendera bygget av en fjärde rullbana, medan andra i rådet skulle mena att ett sådant bygge inte går ihop med klimatmålen. Infrastrukturministern svarade då:

– Arlandarådet har som syfte att identifiera de behov som Arlanda har för att fungera som en starkare hubb i Skandinavien. Det handlar om att stärka tillgängligheten till Sverige och svenska exportmarknader, och att identifiera vilka investeringsbehov och tillgänglighetsbehov som man då behöver lösa för Arlanda. Klimatutmaningen handlar ju inte om Arlanda som flygplats, utan det handlar om flyget som sådant. Jag tror att när det gäller klimatåtgärder så kan man nog inte utgå från Arlanda, utan då handlar det mer om hur flyget över huvud taget ska kunna ställa om till att både leverera tillgänglighet och samtidigt minska klimatpåverkan.

Som Effekt nyligen skrev om var 2016 ett rekordår då det gäller flygandet i Sverige. Sammanlagt var det 39,5 miljoner passagerare som flög till och från Swedavias flygplatser, en ökning med fem procent eller nära två miljoner resenärer jämfört med 2015. Flest människor flög till och från Arlanda (24,7 miljoner), följt av Landvetter (6,4 miljoner) och Bromma (2,5 miljoner).

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 1/2017, som har tema: flyg

_______________