Länsstyrelsen i Jämtlands län meddelade i veckan att ett nytt naturreservat bildats i norra delen av Strömsunds kommun, som gränsar mot Norge och Västerbotten. Området, Skåarnja, är på hela 36 573 hektar.

Beslutet om naturreservat fattades redan i somras, men det överklagades och först i slutet av oktober meddelade regeringen att överklagan inte tas upp till prövning.

Länsstyrelsen skriver bland annat så här (pdf) om området:

Artrikedomen av hotade fjällfåglar och däggdjur, samt skog och
vatten med hög naturlighet och låg grad av mänsklig påverkan,
medför att Länsstyrelsen bedömer att detta område är högt
prioriterat för formellt skydd. Beslutet om naturreservat är ett
viktigt led i uppfyllande av miljökvalitetsmålen Storslagen
fjällmiljö, Levande skogar, Levande sjöar och vattendrag samt Ett rikt växt- och djurliv.

Skälet till att ge området ett formellt skydd är att skydda flora och fauna från plundring och exploaterande verksamhet. Ytterligare skäl till skyddet är att bevara området för friluftslivet genom att kanalisera besökare i syfte att erhålla en långsiktig samexistens mellan friluftsliv, upplevelsevärden, biologisk mångfald och renbete.