När FN:s säkerhetsråd möttes den 11 juli i år för att diskutera klimatrelaterade säkerhetsrisker så var det Sveriges utrikesminister Margot Wallström (S) som ledde samtalen. Hon konstaterade då att det gått hela sju år sedan rådet senast hade en debatt med detta tema.

Det var Sverige som hade tagit initiativ till mötet i egenskap av ordförande för säkerhetsrådet. Margot Wallström gjord under sitt eget anförande också klart att kopplingen mellan klimat och säkerhet är en prioritering för Sverige i rådet. Hon påpekade också att klimatförändringarna i allt högre grad samspelar med konfliktdrivande faktorer och att det nu ”är dags för säkerhetsrådet att komma ifatt den föränderliga verkligheten ute i fält”.

Lite i förbigående lanserade Sveriges utrikesminister nu också en internationell nyhet då hon sa:

– Jag har glädjen att meddela att ett Stockholmsbaserat kunskapscentrum för klimatsäkerhet kommer att lanseras senare i sommar. Centrumet kommer att öka förståelsen för de här frågorna och kunna bistå FN och andra aktörer med evidensbaserad analys.

DN debatt samma dag skrev Margot Wallström ihop med klimatminister Isabella Lövin (MP) att satsningen kommer gå under namnet Stockholm Climate Security Hub och att den ska lanseras i samband med Världsvattenveckan i slutet av augusti.

Men mer än så avslöjades inte. Och trots att de senaste månadernas extremväder visat på otaliga exempel runt om i världen om varför klimat-  och säkerhetsfrågor hänger så pass nära ihop, så har detta initiativ hittills knappt uppmärksammats alls.

Effekt ställde därför tidigare i veckan frågan till Pezhman Fivrin, pressekreterare hos Margot Wallström, om det redan nu finns mer information om hur planerna ser ut för detta kunskapscentrum. I ett mejl svarar han:

Den Stockholmsbaserade internationella hubben för klimat och säkerhet, den s.k. ”Stockholm Climate Security Hub”, kommer att lanseras i samband med Världsvattenveckan den 30 augusti. Hubben består av SEI, SIWI, SIPRI och Stockholm Resilience Centre (SRC) samt deras nationella och internationella nätverk, och syftar till att främja kunskapsutveckling och policydialog. I ett längre perspektiv är tanken även att hubben ska stödja FN och andra multilaterala aktörer med evidensbaserad forskning och analys. Genom verksamheten väntas hubben också främja och stärka Sveriges internationella röst och visibilitet i frågorna.

Stockholm Climate Security Hub kan mycket väl få en viktig roll att spela framöver. Under debatten i FN:s säkerhetsråd lyfte Margot Wallström fram betydelsen av att just öka förståelsen för hur klimatförändringarna samspelar med konfliktdrivande faktorer. Detta gjorde hon genom att nämna fyra områden som den svenska regeringen anser måste uppmärksammas mer:

– För det första måste vi skaffa oss en bättre förståelse för klimatrelaterade säkerhetsrisker för att kunna hantera hot mot fred och säkerhet och säkerställa rådets framtida effektivitet.

(…) För det andra behöver vi förbättrade verktyg, analyser och rapporter från fältet för att kunna hantera klimatrelaterade säkerhetsutmaningar på ett bättre sätt.

(…) För det tredje behövs det ett institutionellt hem för de här frågorna inom FN-systemet. Vi hoppas att Amina Mohammed (FN:s vice generalsekreterare, red. anm.) skulle kunna ansvara för det tillsammans med en särskild representant och att institutionens uppgift skulle vara att samla in information från alla relevanta FN-organ. Rapporterna och analyserna bör också stödja sig på tillgänglig forskning som bedrivs utanför FN-systemet, kanske genom ett nätverk av universitet och forskningsinstitut.

(…) Och för det fjärde måste vi studera de länder som står i främsta ledet när vi väljer vår strategi och lära oss av deras erfarenheter och god praxis.