Naturvårdsverket lämnade i veckan in sitt yttrande (pdf) över utredningen om en svensk flygskatt (pdf) som presenterades i slutet av förra året.

Om en skatt införs i Sverige bedöms den enligt utredningen endast minska själva ökningen av antalet passagerare. Flyget sätter nya passagerarrekord i princip varje år, och även om det enligt förslaget införs en skatt den 1 januari 2018 så kommer enligt prognoserna alltså fler människor att flyga det året än tidigare år.

Från Naturvårdsverkets sida menar man att skatten således är ett av flera viktiga steg som behövs för att minska flygets klimatpåverkan.

Om man tar hänsyn till flygets sammanlagda klimatpåverkande utsläpp (av såväl koldioxid som vattenånga, partiklar och kväveoxider) och anlägger ett konsumtionsperspektiv (det vill säga räknar in alla svenskars flygresor oavsett om de sker inom Sverige, mellan Sverige och andra länder eller mellan andra länder) står svenskarnas flygresande för cirka 11 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är i samma storleksordning som klimatpåverkan från den svenska personbilstrafiken. Utsläppen från flyget förväntas fortsätta öka kraftigt, på grund av ett snabbt ökande internationellt resande. Prognoser pekar mot att klimatpåverkan från flyget inom ett par decennier är högre än från svenskars alla andra verksamheter tillsammans.

Det finns dock flera andra åtgärder än en skatt som Sverige samtidigt bör arbeta för, skriver myndigheten i sitt yttrande. Men då handlar det om internationella styrmedel, vilka är betydligt mer tidskrävande och osäkra i att få till. Enligt Naturvårdsverket borde Sverige bland annat arbeta för att det internationella förbudet för bränsleskatt hävs:

Effektiv styrning mot minskade klimatutsläpp från flyget saknas idag, bl.a. därför att det mest logiska och effektiva klimatstyrmedlet – en skatt på utsläppen (i praktiken bränslet) – förhindras av Chicagokonventionen från 1944. Naturvårdsverket anser att Sverige bör söka allianser med andra länder och arbeta för att det internationella förbudet för bränsleskatt hävs. En global skatt på flygbränsle vore ett för klimatet mycket värdefullt styrmedel, som också skulle reducera behovet av nationella styrmedel med lägre effektivitet.

Sverige skulle också kunna arbeta för att utsläppstaket i EU ETS sänks genom att annullera överskott eller genom att snabbare minska antalet utsläppsrätter i systemet:

Delar av flyget ingår sedan 2012 i EU:s system för handel med utsläppsrätter (European Emissions Trading Scheme, EU ETS), men det stora överskottet av utsläppsrätter förhindrar detta styrmedel från att fungera effektivt.

Då det gäller flygskatten så menar bland annat Centerpartiet att ”klimateffekten av en svensk flygskatt kan mätas i promille”. Enligt själva utredningen blir nettoeffekten av flygskatten en årlig utsläppsminskning med mellan 70 000 och 180 000 ton räknat i koldioxidekvivalenter. Naturvårdsverket påpekar dock i sitt yttrande att en svensk flygskatt också skulle kunna inspirera andra länder att införa liknande klimatstyrmedel.

Till detta kommer att en svensk flygskatt rent praktiskt ökar effekten av att införa en flygskatt i något grannland. När angränsande länder har en flygskatt så reduceras problemet med ”läckage”, dvs. att resenärer kan åka över nationsgränsen och köpa obeskattade biljetter. Naturvårdsverket vill instämma i utredningens bedömning att de mest väsentliga nyttorna av en svensk flygskatt mycket väl kan vara sådana här indirekta utsläppsminskningar. Sådana indirekta effekter, har man dock bortsett från i beräkningarna av klimatnyttan. Andra nyttor som utredningen berör endast kortfattat är att en flygskatt som reducerar antalet flygningar även bidrar till mindre buller och bättre luftkvalitet.

Remissvaren då det gäller utredningen om en svensk flygskatt ska ha inkommit till regeringen senast den 1 mars.

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 1/2017, som har tema: flyg

_______________