”2017 var ett år med fortsatt höga anslag till skydd och åtgärder för värdefull natur i relation till tidigare år”. Så skriver Naturvårdsverket i en ny rapport, Återrapportering – åtgärder för biologisk mångfald 2015–2017 (pdf).

Högre anslag märks också tydligt på resultaten, menar myndigheten. År 2015, då den rödgröna regeringen fick styra med alliansens budget, så kunde länsstyrelserna i landet bilda nya naturreservat på en yta motsvarande 21 000 hektar. Åren efter, det vill säga 2016 och 2017 då regeringens egen budget gällde, kunde skyddet öka till först 40 000 hektar för att sedan öka igen till nästan 84 000 hektar.

 

Sett till vilka naturmiljöer som arealmässigt fick störst skydd förra året var det öppen mark i fjällen, hav och produktiv skogsmark som hamnade i topp, följt av våtmark, sjöar och vattendrag, fjällskog, skogliga impediment, övrigt land och slutligen odlingsmark.

 

******

Sammantaget har Sverige nu nästan 5 000 naturreservat i landet. Här finns en karta som Naturvårdsverket tagit fram – som visar alla skyddade områden i Sverige.