I riksdagen är Centerpartiet det parti som allra hårdast har riktat kritik mot den rödgröna regeringen för dess ambition att införa en skatt på flygresor.

Men vad vill Centerpartiet – som ju säger sig vara Alliansens gröna röst – själv göra åt det faktum att utsläppen från flyget fortsätter att öka? Och håller argumenten som partiet använder för att såga en skatt på flygresor?

 

Effekt har under våren publicerat två längre artiklar där några av de argument som används i debatten om en svensk skatt på flygresor har granskats.

I den första artikeln tittade vi närmare på påståendet i en debattartikel från SAS, BRA och Norwegian om att en flygskatt leder till ”minimala klimateffekter” medan deras egna arbete med mer energieffektiv teknik, nya bränslen och effektivare flygmetoder däremot skulle göra ”skillnad för klimatet, på riktigt”. Här visade det sig vara precis tvärtom – vid en jämförelse är det en flygskatt som leder till de största utsläppsminskningarna.

I den andra artikeln granskades argumentet att åtta av tio remissinstanser är emot en flygskatt. Denna uträkning, som föreningen Svenskt Flyg ligger bakom, visade sig dock ha rejäla brister, inte minst eftersom man från Svenskt Flygs sida själv drivit en kampanj under våren för att få så många företag och privatpersoner som möjligt att skicka in negativa remissvar, just i syfte att få till denna statistik.

I båda dessa granskningar fanns också Centerpartiet med på ett hörn. Representanter från partiet har nämligen hävdat just detta att flygbolagens egna arbete är mer ambitiöst än regeringens förslag om en flygskatt, och att åtta av tio remissyttranden är kritiska – trots att det alltså är långt ifrån en korrekt bild av verkligheten.

Men det finns många fler frågetecken kring Centerpartiets kritik av flygskatten. Effekt har nedan listat fem av dessa.

1. Felaktig fakta om utsläppsminskningar

Enligt den utredning (pdf) som presenterades för regeringen i slutet av förra året kan nettoeffekten av en flygskatt leda till årliga utsläppsminskningar på 180 000 ton koldioxidekvivalenter, detta jämfört med om ingen flygskatt införs.

Centerpartiets riksdagsledamöter har trots detta valt att gå ut i den mediala debatten där de sagt direkta felaktigheter som att en flygskatt är:

Men, kanske någon undrar, kan det inte vara så att Centerpartiet anser att 180 000 ton koldioxidekvivalenter är så lite sett till helheten att det knappt kan räknas?

Svaret på den frågan måste rimligen vara nej. Inför EU-parlamentsvalet 2014 gjorde Centerpartiet stor sak – ja man drev till och med en kampanj i frågan – om det problematiska i att hela EU-parlamentet en gång i månaden flyttade sin verksamhet mellan Bryssel och Strasbourg. Ett av de främsta argumenten mot denna flyttcirkus var just dess miljö- och klimatpåverkan. I ett pressmeddelande skrev Centerpartiet vad detta innebär i utsläpp under ett år:

Transporterna står också miljön dyrt i form av utsläpp motsvarande uppåt 19 000 ton koldioxid.

Centerpartiet tycker alltså att det är värt att driva en kampanj för att Belgiens och Frankrikes utsläpp ska minska med sammanlagt 19 000 ton per år, men partiet ser ingen som helst klimatnytta i att Sverige med en flygskatt kan minska utsläppen med 180 000 ton varje år.

 

2. Felaktig fakta om utsläpp 

Centerpartiet har också på andra sätt försökt visa att de utsläppsminskningar som trots allt sker med en flygskatt ändå inte är särskilt betydande. På Centerpartiets hemsida står helt korrekt att en skatt kan ge uppåt 200 000 ton i minskade bruttoutsläpp. Men i meningen efter står att ”utsläppsminskningen till följd av en flygskatt kan jämföras med de utsläpp som kommer av svenskarnas fyrverkerier och tobaksrökning under ett år”.

Det här argumentet har representanter för partiet också använt i andra sammanhang, exempelvis i en debattartikel i Sydöstran där de skriver om vad en flygskatt skulle ge i årliga utsläppsminskningar:

Det motsvarar ungefär ett års utsläpp från rökning och fyrverkerier i Sverige (!).

Påståendet är dock felaktigt.

Centerpartiet hänvisar till Naturvårdsverket och dess sida Statistik över utsläpp av växthusgaser från lösningsmedel och övrig produktanvändning.

Här framgår att en kategori som kallas ”Övrig produktanvändning (fyrverkerier, tobaksrökning, m.m.)” stod för runt 120 000 ton koldioxidekvivalenter under 2015 – något som alltså är ganska nära de uppåt 200 000 ton som flygskatten kan ge i utsläppsminskningar.

Centerpartiet verkar dock ha missat orden med mera. För om man letar sig vidare till Statistiska Centralbyrån, SCB, som har mer detaljerade uppgifter, framgår att också ”elektrisk utrustning” och ”övrig produktanvändning” inkluderas i denna kategori.

Och jämför man sedan dessa olika produkter var utsläppen från fyrverkerier och tobaksrökning noll ton under 2015, enligt SCB, medan det var utsläppen från elektrisk utrustning och övrig produktanvändning som tillsammans uppgick till 120 000 ton.

Att därför göra som Centerpartiet och påstå att ”en flygskatt kan jämföras med de utsläpp som kommer av svenskarnas fyrverkerier och tobaksrökning under ett år”, det är inte korrekt.

 

3. Dubbla måttstockar

När Centerpartiet tidigare i år föreslog åtgärder för renare vatten, var ett av förslagen ”inga mikroplaster i smink”.

”Det här kan vara ett av de viktigaste utspel vi gjort”, skrev riksdagsledamoten Rickard Nordin på Twitter. När en kommentar dök upp om att ”smink står för 0,1-1% av mikroplasten” svarade Rickard Nordin:

Men alla bäckar så bildar en ren å 😉

Det här kan tyckas vara ett helt rimligt svar. Det finns nämligen många olika källor till mikroplaster och därför kan inget enskilt beslut lösa hela problemet på en och samma gång. Kan man alltså minska utsläppen av mikroplaster till naturen lite lite grann så är det förstås bättre än att inte göra det.

Faktiskt lite som med utsläppen av växthusgaser.

Men när det gäller klimatfrågan så verkar dock Centerpartiet vara av en annan åsikt. När partiledaren Annie Lööf mötte klimatminister Isabella Lövin (MP) i en debatt i Aktuellt i våras, sa hon att en flygskatt ”inte kommer leda till någon klimateffekt” och ”inte leda till minskade utsläpp”. Efter att Isabella Lövin ifrågasatte detta påstående ändrade sig Annie Lööf snabbt och sa att en skatt trots allt kan göra så att Sveriges samlade utsläpp minskar – men bara ”med 0,2 procent”.

Många bäckar små-argumentet gäller alltså Centerpartiets eget förslag som kan minska utsläppen av mikroplaster med kanske så lite som 0,1 procent. Men samma resonemang verkar inte gälla en skatt som regeringen vill införa och som kan leda till att Sveriges samlade växthusgasutsläpp minskar med 0,2 procent.

 

4. Synen på biobränslen

Ett argument som Centerpartiets representanter ofta använder innebär att biobränslen skulle kunna få ner en stor del av utsläppen från flyget. Partiets företrädare har vid flera tillfällen försökt visa att en sådan omställning nu faktiskt sker runt om i världen. Emil Källström, ekonomiskpolitisk talesperson, har exempelvis sagt i ett pressmeddelande:

– Vill man ha verklig miljöförbättring och mindre utsläpp så skulle man se till så att flygen åker mer på förnybart bränsle. Det är redan verklighet. Nyligen startade världens första kommersiella flyglinje som går på förnybara bränslen från skogsrester.

Samma budskap har upprepats av Rickard Nordin och Anders Åkesson, energipolitisk respektive trafikpolitisk talesperson för partiet. I en debattartikel i Expressen skriver de:

För att flyget ska bli miljövänligt behövs stora satsningar på förnybart flygbränsle. Det är redan verklighet. Nyligen startade världens första kommersiella flyglinje som går på förnybara bränslen från skogsrester.

Det här låter onekligen som ett stort framsteg, men när Effekt frågar vilken flyglinje i världen det är som går på förnybara bränslen från skogsrester, blir svaret att det rörde sig om en testflygning i höstas mellan Seattle och Washington där Alaska Airlines tankade 20 procent biobränslen i ett enda flygplan under en enda resa.

Biobränslen är utan tvekan något som kommer användas allt mer inom flygsektorn framöver. Men det handlar än så länge om väldigt små mängder sett till totalen. När Centerpartiet och de andra allianspartierna satt vid makten 2013 och lät en utredare ta sig an frågan om hur målet om en fossiloberoende fordonsflotta ska kunna nås publicerades som en del i detta arbete rapporten: Fossilfri flygtrafik? – underlagsrapport till utredningen om fossiloberoende fordonsflotta (pdf). Här skriver rapportförfattaren:

Så länge tillgången på biomassa begränsar produktionen av biobränslen finns därför ingen anledning att använda biobaserade bränslen i flyg. Varje sådan användning undantränger en minst lika effektiv användning på marken eller till sjöss. Flygbranschen anser sig dock, med visst berättigande, vara orättvist behandlad i politik och massmedia och lägger därför stora resurser på provflygningar med partiell användning av biobränsle. Effekten av dessa ansträngningar är huvudsakligen PR-mässig; man visar att man gör något.

Visserligen har det hänt en del på området sedan den rapporten publicerades. Men i en färsk rapport från Chalmers, Klimatpåverkan från svenska befolkningens internationella flygresor (pdf), skriver forskarna:

En möjlighet är att använda biobränslen för att minska utsläppen av växthusgaser. Detta skulle minska CO2-utsläppen, men det skulle inte nämnvärt påverka övriga klimatpåverkande utsläpp. En global introduktion av biobränslen kan också vara etiskt problematisk på grund av konkurrens om mark för matproduktion och nettoeffekten för klimatet kan också var problematisk då det kan minska utrymmet för att ersätta fossila bränslen med biobränsle i andra sektorer.

Och i en annan ny rapport från KTH, Svenska handlingsalternativ för att minska flygets klimatpåverkan (pdf) skriver forskarna:

Generellt sett utgör den framtida tillgången på hållbart producerat biobränsle sannolikt en begränsning i ett globalt perspektiv när allt fler sektorer i samhället vill ersätta de fossila bränslena, vilket ökar risken för avskogning och konkurrens med matproduktion. Här är flyget i samma situation som andra sektorer. Hur stor del av vägsektorn som kan komma att elektrifieras i Sverige och globalt påverkar hur mycket biobränslen som på ett hållbart sätt kan användas i andra sektorer, som flyget.

 

5. De egna förslagen

Vad har då Centerpartiet för konkreta egna förslag? Hur ser möjligheterna ut att kunna genomföra dessa förslag? Och hur stora utsläppsminskningar kommer de egna förslagen i så fall att leda till?

Det här är långt ifrån lätt att ta reda på.

Exempelvis i slutet av förra året skrev Rickard Nordin och Anders Åkesson på DN Debatt:

Centerpartiet förespråkar förändringar i EU:s system för utsläppshandel så att det blir dyrare att släppa ut, inte bara för flygsektorn utan för alla utsläppare som ingår i handeln med utsläppsrätter. Vi ser också gärna att alla flyg, även de med slutdestination utanför EU, som idag är undantagna, inordnas i utsläppshandeln.

Rickard Nordin och Anders Åkesson skrev sedan så här i Göteborgsposten i februari:

I stället för en ineffektiv skattehöjning behöver vi arbeta för miljöanpassade landningsavgifter, krav på mer förnybart i tankarna och internationella regler som sänker utsläppen globalt.

I mars skrev Rickard Nordin och Anders Åkesson på nyhetssajten Altinget:

Centerpartiet ser hellre att man fokuserar på en internationell flygskatt, så att reglerna blir likadana för alla länder.

Samma månad skrev Rickard Nordin på Twitter:

Nu räddar vi ju inte planeten med flygskatt. Vi har andra förslag med mer klimateffekt till mindre kostnad, det är skillnaden.

Det här sista påståendet är dock felaktigt, för månaden efter när Centerpartiet presenterar sin vårbudgetmotion (pdf) framgår här att partiet inte alls har några färdiga förslag ännu:

Istället för regeringens ineffektiva och skadliga flygskatt vill Centerpartiet se ett paket av åtgärder med verklig påvisbar klimateffekt, som stödjer en omställning av flygbranschen med mer förnybara och biobaserade drivmedel samt en högre grad av bränsleeffektivitet. Centerpartiet kommer att återkomma med förslag om detta i kommande budgetmotioner.

Ett halvår har nu gått sedan utredningen om en flygskatt publicerades. Fortfarande har Centerpartiet inte presenterat något enda eget konkret förslag med en tillhörande uträkning på hur stor den eventuella klimatnyttan skulle bli.

Häromveckan skrev dock Rickard Nordin på Twitter:

Vi har förslag på G som faktiskt gör skillnad (…).

 

 

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 2/2017, som har tema: vatten

_______________