Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen presenterade i förra veckan sin årliga genomgång av de svenska länens möjlighet att nå Sveriges miljökvalitetsmål.

När det gäller målet om Levande skogar finns det mycket kvar att göra, visar genomgången. Målet kommer nämligen inte att kunna nås till år 2020 i något av länen, sett till befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Problem som många av länen lyfter fram är att skogar med höga naturvärden fortfarande avverkas eller fragmenteras, att skogsbolagen inte tar tillräcklig miljöhänsyn samt att det går för långsamt att formellt skydda de biologiskt mest värdefulla skogarna.

Nedan följer tre exempel på vad olika län skriver i sin analys.

Norrbottens län:

Skogsbruket kan genom att ta miljöhänsyn dämpa de negativa effekterna av markanvändningen men så länge skogar med lång kontinuitet avverkas är det ofrånkomligt att viktiga livsmiljöer försvinner och att landskapet blir alltmer fragmenterat. Resterna av naturskogsartad skog blir isolerade små öar i ett landskap dominerat av homogena produktionsskogar. Det leder till att störningskänsliga skogsarter får svårare att klara sig. Miljöhänsynen har dessutom fortfarande brister, särskilt vad gäller hänsynskrävande biotoper och vattendrag.

Dalarnas län:

Befintliga styrmedel och resurser räcker inte för att säkerställa skydd av värdefulla skogar, naturvårdande skötsel och tillräcklig hänsyn vid skogliga åtgärder. Areal gammal skog har ökat, men förutspås minska kraftigt fram till 2030 i länet utanför skyddade områden.

Västra Götalands län:

Ökade resurser för skydd och skötsel av skyddad skog under 2016 resulterade i ökade insatser. Det ökade anslaget är ett måste för att hålla tempot och minska risken att viktiga naturmiljöer påverkas negativt. Utan tillräckliga medel för skötsel av skyddad skog kan höga naturvärden, framförallt i lövmiljöer, förväntas sjunka. Av samma anledning behöver stödet för naturvårdande skötsel till markägare vara högt.