Konsumentombudsmannen (KO) är inte nöjd med att Patent- och marknadsdomstolen för en månad sedan dömde till Fords fördel då det gäller några av bilföretagets annonser.

I fredags överklagade KO därför domen till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Ärendet handlar om att KO tidigare stämt Ford för en rad olika marknadsföringsbilder på bilar som, enligt KO, kan få konsumenter att tro att det är tillåtet med terrängkörning. Enligt den svenska terrängkörningslagen så är körning i terräng med motordrivet fordon dock förbjuden i hela landet, med vissa undantag för framför allt jord- och skogsbruket.

I sitt yrkande förklarade KO bland annat:

Marknadsföringen ger intryck av att fordonet – eller annat fordon – kan användas i terräng av envar och uppmanar, eller i vart fall skapar en risk för, ett olagligt beteende hos konsumenterna. Detta strider mot lagstridighetsprincipen och stämmer därför inte överens med god marknadsföringssed. Eftersom marknadsföringen ger konsumenten intryck av att fordonet är användbart i situationer där det inte lagligen får användas och lockar konsumenten att framföra fordonet i terräng, påverkar eller sannolikt påverkar marknadsföringen i märkbar mån mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Marknadsföringen är därmed otillbörlig.

Men Patent- och marknadsdomstolen kom fram till att marknadsföringen inte är vilseledande. Domstolen skriver bland annat i domen:

Det kan dock inte uteslutas att denna genomsnittskonsument
under vissa förhållanden kan ha anledning att köra i terräng, exempelvis för hämtning av vilt eller för framförande av sitt fordon på enskilda utfartsleder. Genomsnittskonsumenten har körkort och får därmed anses ha relativt goda kunskaper om att terrängkörning i regel är förbjuden.

KO, som förlorade fallet, tilldömdes att ersätta Fords rättegångskostnader med drygt en halv miljon kronor.

Men KO är alltså inte nöjd med domen utan överklagar nu till nästa instans: Patent- och marknadsöverdomstolen.

Skälen som tagits upp av Patent- och marknadsdomstolen (PMD) ger Konsumentombudsmannen nämligen inte mycket för. I överklagandet skriver KO bland annat:

Att tillskriva genomsnittskonsumenten denna höga kompetens när den bedömer en marknadsföringsåtgärd saknar enligt KO verklighetsförankring. (…)

KO anser istället att den allmänt tillgängliga marknadsföringen får anses vara riktad mot den bil- eller teknikintresserade i största allmänhet och inte, såsom PMD synes ha utgått från, en elitkonsument med särskilda kunskaper om det komplicerade regelverket när terrängkörning är tillåtet för privatpersoner.

KO hänvisar också till en engelskspråkig konsumentrapport där det
framgår att pickuper har blivit alltmer populära hos barnfamiljer, och där en talesman för Ford gör följande uttalande:

Given the versatility of today’ s trucks, more are being utilized as primary family vehicle.

__________

Läs mer i Effekt: