Länsstyrelsen på Gotland beslutade i veckan att bilda två nya naturreservat i länet.

Det ena reservatet, Maldes, är på 10,5 hektar, och ligger cirka 3,5 kilometer nordväst om Stånga samhälle. Om skälet för beslutet skriver länsstyrelsen:

Den mycket gamla tallskogen har god tillgång på stående och liggande död ved av tall, men också av gran. De gamla träden och den döda veden är en livsmiljö och födoresurs som borgar för god förekomst av vedlevande skalbaggar och insekter. Den gamla, glesa skogen har ett örtrikt fältskikt.

Den andra reservatet, Burggathagen, är på 62 hektar och ligger i Bäl socken.

– Burggathagens mäktiga barrskogar och sumpskogar som är rika på gran och ädellövträd är sällsynta naturmiljöer på Gotland. Här finns en rik mångfald av sällsynta växter, svampar, lavar och mossor vilket gör det till ett mycket spännande område för den naturintresserade, säger Ingrid Thomasson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen, i ett pressmeddelande.