Regeringen meddelade i dag att fler företag ska kunna få nedsatt arbetsgivaravgift när de anställer sin första medarbetare. Det förslaget ska möjliggöras genom att det samtidigt införs en skatt på flygresor i syfte att minska flygets klimatpåverkan.

– Vi avser skicka ett förslag om skatt på flygresor till Lagrådet före sommaren. På så vis skapar vi en grön skatteväxling där vi höjer skatten på utsläpp och sänker skatten på arbete, förklarar biträdande finansminister Per Bolund (MP) i ett pressmeddelande.

Förslaget om en flygskatt har mött kraftig kritik från flera håll, bland annat av Centerpartiet som menar att ”klimateffekten av en svensk flygskatt kan mätas i promille”.

Detta stämmer delvis, om man ser till Sveriges totala utsläpp av växthusgaser som var 53,7 miljoner ton år 2015.

Enligt utredningen (pdf) som presenterades för regeringen i slutet av förra året blir nettoeffekten av flygskatten en årlig utsläppsminskning med mellan 70 000 och 180 000 ton räknat i koldioxidekvivalenter. Då har hänsyn tagits både till flygets höghöjdseffekter (det vill säga ytterligare klimatpåverkan i form av utsläpp av kväveoxider och vattenånga) och det faktum att en viss överflyttning kommer ske till andra trafikslag så som bil, tåg och buss, samt till gränsnära flygplatser, främst i Öresundsregionen.

Men flera remissinstanser har pekat på att en svensk flygskatt också skulle kunna inspirera andra länder att införa liknande klimatstyrmedel. Exempelvis skriver Naturvårdsverket i sitt yttrande (pdf):

Till detta kommer att en svensk flygskatt rent praktiskt ökar effekten av att införa en flygskatt i något grannland. När angränsande länder har en flygskatt så reduceras problemet med ”läckage”, dvs. att resenärer kan åka över nationsgränsen och köpa obeskattade biljetter. Naturvårdsverket vill instämma i utredningens bedömning att de mest väsentliga nyttorna av en svensk flygskatt mycket väl kan vara sådana här indirekta utsläppsminskningar. Sådana indirekta effekter, har man dock bortsett från i beräkningarna av klimatnyttan. Andra nyttor som utredningen berör endast kortfattat är att en flygskatt som reducerar antalet flygningar även bidrar till mindre buller och bättre luftkvalitet.

Annie Lööf, Centerpartiets partiledare, skriver på Twitter med anledning av dagens besked att det är ”oansvarigt” av regeringen att inte ta hänsyn till hela landet och att skatten kan komma att föra med sig ”att flygplatser stänger”.

Huruvida detta stämmer är svårare att avgöra. Något regeringsförslag på hur skatten ska utformas är ännu inte presenterat. Och bland remissvaren om flygskatten finns flera olika förslag på alternativa lösningar. Exempelvis KTH, som menar att en flygskatt av det slag som utredningen föreslår är en lämplig åtgärd på kort och medellång sikt, skriver samtidigt i sitt yttrande (pdf):

KTH konstaterar att om regeringen, exempelvis av regionalpolitiska skäl, skulle vilja undanta norra Norrland och Gotland från skatten så skulle fortfarande över 90% av klimatvinsten bestå. När det gäller Gotland finns det också ett klimatmässigt argument för ett undantag. Att resa till Gotland med snabbfärjor ger en minst lika stor klimatpåverkan som att flyga dit. Samtidigt subventioneras färjetrafiken till Gotland med ca 500 miljoner kr per år medan flyget inte får någon subvention alls. Att i detta läge lägga på en flygskatt är således svårt att förena med kravet på lika villkor för de olika transportslagen. Tyskland har från EU fått tillstånd att göra undantag från sin flygskatt för flygresor till öar i Nordsjön och detta skulle kunna utgöra ett prejudikat i detta sammanhang.

 

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 1/2017, som har tema: flyg

_______________