Fredrik Wikström, som är docent i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet, skriver i dag i Ny Teknik att debatten om det stöd som ges till elcyklar i dag styrs av känslor och lösa antaganden snarare än av beräkningar på hur pass kostnadseffektivt det är.

Wikström menar att kunskapsläget om i vilken utsträckning en elcykel ersätter bilresor får betraktas som osäkert, men att det samtidigt finns flera internationella studier att titta på:

[B]land annat tysk forskning där elcyklister utrustats med GPS, visar att elcykeln oftast ersätter bilresor, och inte vanliga cykelresor som ibland hävdas av motståndare till elcykelpremier.

Oppositionspartierna har dock beslutat sig för, om de kommer till makten efter valet i september, att avskaffa den elcykelpremie som regeringen infört. Exempelvis Ulf Kristersson (M) har gjort klart att premien innebär att de här pengarna används till sådant ”som inte ger resultat i verkligheten”.

Men Wikström frågar i artikeln hur många kilometer bilkörning som en elcykel måste ersätta för att det statliga stödet ska kunna betraktas som effektivt. Han gör en egen kalkyl i sin debattartikel och konstaterar att elcykelpremien är väl motiverad jämfört med stöd till sådant som miljöbilar och miljöbränslen. Dessutom finns det många fler samhällsekonomiska fördelar med en elcykel som kan räknas med, påpekar han, exempelvis att en elcykel jämfört med en fossildriven bil minskar utsläppen av partiklar och andra hälsofarliga luftföroreningar, och att framkomligheten för kvarvarande bilister ökar vilket ger positiva samhällsekonomiska effekter.