I Sverige utgör de helt fiskefria områdena mindre än en procent av de totala svenska havsområdena.

Men de positiva effekterna är å andra sidan stora. Här blir fiskarna nämligen både fler och större. Dessutom ökar antalet rovfiskar vilket är positivt för ekosystemet som helhet. Det visar en ny rapport från institutionen för akvatiska resurser på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Aqua.

I rapporten Ekologiska effekter av fiskefria områden i Sveriges kust- och havsområden (pdf) utvärderas fem fiskefria områden i Östersjön och Västerhavet som upprättades åren 2009-2011.

De områden och arter som ingått i utvärderingen är:

 Sik i Bottenhavet

 Gös, gädda och abborre i Stockholms skärgård

 Torsk i Kattegatt

 Hummer och rovfisk i Göteborgs skärgård

 Torsk, piggvar och rödspotta i fjordsystemet innanför Orust och Tjörn

ffo

 

I rapporten framgår att positiva effekter dokumenterats i fyra av de fem undersökta områdena, trots att utvärderingsperioden varade endast kring fem år.

Generellt har en tydlig återhämtning hos målarterna skett. Antalet individer och storleken på fisken har ökat i de fiskefria områdena i förhållande till referensområden där fiske fortsatt varit tillåtet.

Det senaste året har det varit en hel del debatt om det fiskefria området i Kattegatt. Sverige och Danmark beslutade gemensamt under 2009 att det skulle införas fiskeregleringar här i syfte att skydda torskbeståndet som hotades av kollaps. Ett 647 km2 stort område är nu helt fiskefritt och nästan 2 500 km2 buffertzoner har begränsningar i fisket med avseende på tid och fiskeredskap.

Den danska regeringen har dock gjort klart att man vill öppna upp området för fiske igen. Men det här avråder SLU Aqua från, som skriver i rapporten:

För vidare förvaltning rekommenderas att nuvarande FFO (fiskefria område, red. anm.) och tillhörande regleringar i Kattegatt bibehålls, vilket sannolikt kommer att medföra att torskens beståndssituation i Kattegatt förbättras.