Följ Effekt

3/2017

Tema Visioner

Om framtiden vi vill ha

Etikett

Naturreservat

Norrbotten får sitt första marina naturreservat

Enligt länsstyrelsen möjliggörs detta genom att regeringen satsar särskilt på havsmiljön.

Nytt naturreservat i Blekinge

Reservatet omfattar merparten av Hanö, samt angränsande vatten.

Nytt marint reservat på gång i Göteborgs skärgård

Planen är att säkerställa områdets stora natur-, kultur- och friluftslivsvärden.

Skog med ovanliga moss- och lavarter skyddas i Gislaveds kommun

Området är 113 hektar stort och har höga naturvärden knutna till talldominerad sandbarrskog.

Sverige fick flera nya naturreservat i veckan

Syftet med reservaten är att bevara den biologiska mångfalden, men det handlar också om att bevara bland annat geologiska värden och höga friluftslivsvärden.

Nästan 1 500 hektar skogsmark skyddas i Dalarna

Länet har fått tre nya naturreservat.

Fyra nya naturreservat i Dalarna

Omkring 700 hektar natur skyddas nu långsiktigt.

Nya naturreservat på gång i Uppsala

Viktigt att satsa på naturskydd när staden växer, menar politikerna.

Nytt naturreservat i Värmland

Ett myrskogkomplex på 252 hektar, med mycket höga naturvärden, kommer nu att bevaras.

Nytt marint reservat planeras i Skåne – ska bevara höga naturvärden

Reservatets arbetsnamn är Skånska Kattegatt.