Det händer att vi som tror på klimatvetenskapen tar för stora ord i vår mun. Det brukar hända när vi diskuterar med klimatförnekare, eller med dem som läst vad någon förnekare säger, och som frågar om det inte trots allt är så att forskarna är väldigt oense. Vi påstår då ibland att den vetenskapliga debatten är slut, att sammanhangen är klarlagda, att forskarna är helt eniga.

Det borde vi sluta med. För riktigt så är det inte. Klimatvetenskapen är ung. Några saker är visserligen fastlagda. Världen har blivit uppemot en grad varmare och människans förbränning av fossila bränslen är huvudorsaken. Men i övrigt är sammanhangen långtifrån klarlagda. Många av slutsatserna, till exempel i rapporterna från FN:s klimatpanel, är preliminära uppskattningar. Det kommer ständigt nya rön, och det väntar säkert överraskningar runt hörnet.

Det tråkiga är bara att överraskningarna hittills pekat i en bestämd riktning: forskningen har underskattat riskerna. Verkligheten tycks vara värre än vad FN:s klimatpanel antog så sent som år 2007.

Låt oss ändå börja med en god nyhet. I Wisconsin, USA, har en grupp forskare de senaste 12 åren studerat vad som händer om skog utsätts för höga halter koldioxid. En färsk rapport från experimentet visar att träden växer mer, och följaktligen binder mer koldioxid. Resultatet kan tyda på att något mindre av våra framtida utsläpp hamnar i atmosfären, vilket skulle vara ett välkommet besked.

Det är ingen sensation att mer koldioxid får skogen att växa snabbare. Det är elementärt. Hittills har man dock väntat sig att effekten skulle klinga av snabbt, eftersom det finns en gräns för hur mycket nödvändigt kväve träden kan tillgodogöra sig ur marken. Experimentet i USA visar dock att träden fortfarande efter tolv år växer betydligt mer än normalt, tack vare att rötterna utvecklar sig på ett sätt som man inte hade räknat med. Förr eller senare kommer tillväxten att nå en gräns, säger forskningsledaren Donald R Zak, men skogens förmåga att binda ökade mängder koldioxid kan likväl vara större än man har trott.

Sådana här positiva rön kommer då och då. De negativa överraskningarna är emellertid vanligare än de positiva, konstaterade webbsajten Daily Climate nyligen, och gav några exempel från det senaste året. Effektläsare känner redan till forskningsrönen från Arktis, där isavsmältningen de senaste åren gått betydligt snabbare än någon tidigare räknat med. Lika omtalad är inte en ny studie som undersökt hur snabbt djur- och växtarter flyttar sig på grund av den globala uppvärmningen. Forskarna bakom studien, som publicerades i Science i augusti, kommer fram till att förflyttningarna till kallare trakter går två-tre gånger snabbare än man tidigare räknat med. Det handlar om i snitt 17 kilometer per decennium. I en annan studie jämförde forskare vid University of Exeter å ena sidan prognoser för hur snabbt arter kommer att utrotas till följd av klimatförändringarna, och å andra sidan slutsatser från de empiriska undersökningar som nu görs av utrotningstakten. Resultatet? I verkligheten tycks artutrotningen gå uppemot dubbelt så snabbt som tidigare prognoser har pekat på.

Listan kan göras längre. Förra året tittade nu framlidne professorn William R Freudenberg vid University of California närmare på tendenserna i klimatforskningen. Visade nya forskningsrön att situationen är bättre eller värre än vad som tidigare hade antagits? Resultatet? De dåliga nyheterna var 20 gånger vanligare än de goda.

Mönstret är tydligt för den som följer forskningsnyheter. De ledande klimatforskarna är långtifrån alarmister. De är försiktiga, och det är enbart de egna forskningsresultaten som fått dem att skärpa tonen. Vetenskapshistorikern Naomi Oreskes säger till Daily Climate:

”Många klimatforskare har känt att en konservativ hållning stärker deras trovärdighet. Det finns en slagsida åt det försiktiga hållet. Det har lett till att många forskare snarare under- än övervärderat riskerna.”