Regeringen beslutade i mars 2015 att en parlamentarisk kommission skulle få i uppdrag att ta fram underlag till en bred överenskommelse om den långsiktiga energipolitiken i Sverige, främst sett till elenergi.

I dag överlämnade Energikommissionens huvudsekreterare Bo Diczfalusy utredningens slutbetänkande till energiminister Ibrahim Baylan (S) som i sin tur kommenterade saken så här i ett pressmeddelande:

– Sverige har goda förutsättningar för att vara världsledande i omställningen till ett förnybart energisystem. Energikommissionens betänkande och slutsatser är dels viktiga för omställningen men också viktiga för att säkra stabil och prisvärd tillgång till el till hushåll och industri under omställningen.

Betänkandet Kraftsamling för framtidens energi (pdf) innehåller tolv stycken förslag. Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna står bakom förslagen som något kortade lyder:

 1. Målet år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion.
 2. Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005.
 3. Energimyndigheten får i uppdrag att tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering.
 4. Elcertifikatsystemet ska förlängas och utökas med 18 TWh nya elcertifikat till 2030.
 5. Anslutningsavgifterna till stamnätet för havsbaserad vindkraft bör slopas.
 6. Skatten på termisk effekt avvecklas stegvis med start 2017.
 7. Principerna om förutsättningarna för planering av nya kärnkraftsreaktorer kvarstår.
 8. Fastighetsskatten på vattenkraft ska sänkas till samma nivå som för de flesta övriga elproduktionsanläggningar, det vill säga 0,5 procent.
 9. Det ska utredas hur förenklingar och anpassningar kan ske av befintliga regelverk och skattelagstiftning för att underlätta för nya produkter och tjänster inom energieffektivisering, energilagring och småskalig försäljning av el till olika ändamål samt elektrifieringen av transportsektorn.
 10. Ett särskilt energieffektiviseringsprogram för den elintensiva svenska industrin, motsvarande PFE, bör införas givet att man kan hitta ansvarsfull finansiering.
 11. En utredning bör tillsättas för att brett utreda vilka eventuella hinder som kan finnas för att möjliggöra en tjänsteutveckling vad gäller aktiva kunder och effektivisering.
 12. Finansiering av den slopade skatten på termisk effekt och sänkningen av fastighetsskatt ska ske genom en höjning av energiskatten. Elintensiv industri ska undantas.

På dagens pressträff berättade Ibrahim Baylan att regeringen har som målsättning att nu under 2017 ta fram propositioner som kan kopplas till de flesta av förslagen i slutbetänkandet.