I veckan publicerades Konsumtionsrapporten 2016. Det är Centrum för konsumtionsvetenskap vid Handelshögskolan i Göteborg som ligger bakom rapporten som ges ut varje år och som ger en bild över konsumtionens förändring över tid.

Exempelvis uppgick de svenska hushållens totala konsumtion till 1 826 miljarder kronor under 2015, vilket är 2,8 procent mer jämfört med 2014.

Ett område som uppmärksammas extra i årets rapport är frågan om matsvinn. Svenska folket slänger nästan en halv miljon ton mat och dryck varje år, vilket är omkring 46 kilo per person och år, eller 130 gram per person och dag.

Distans och okunskap kring hur råvaror odlas, tillverkas och hanteras gör att många har mindre respekt för mat idag än vad människan har haft historiskt sett.

Matsvinnet har dock många andra orsaker – det kan vara allt från bristande planering till den kulturella synen på matrester. Men en olycklig effekt är att detta delvis slår mot den positiva trend som samtidigt finns i att svenska folket köper allt mer mat som kommer från ekologisk produktion.

John Magnus Roos, doktor i psykologi och redaktör för Konsumtionsrapporten, säger i ett pressmeddelande:

– Konsumtion av ekologiskt och Kravmärkt är svår att motivera ur ett hållbarhetsperspektiv om en betydande del kasseras utan att konsumeras. Så länge konsumenter inte reflekterar mer över sin konsumtion, så är det väldigt svårt att få till ett mer hållbart beteende.

_______

Läs mer:

Sverige har, inom ramen för de 17 globala hållbarhetsmålen och 169 delmålen, förbundit sig till mål 12.3 som lyder:

Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

Livsmedelsverket hade ett regeringsuppdrag 2013 – 2015 att tillsammans med Naturvårdsverket och Jordbruksverket arbeta för att minska matsvinnet. Här hittar du länkar till de rapporter och publikationer som har gjorts inom regeringsuppdraget.