Agenda 2030-delegationen, som har regeringens uppdrag att stödja och stimulera Sveriges genomförande av de globala målen för hållbar utveckling, presenterade i veckan rapporten I riktning mot en hållbar välfärd (pdf).

Rapporten kan delvis ses som en nulägesbeskrivning över hur Sverige ligger till då det gäller arbetet med de 17 målen för hållbar utveckling som beslutades 2015 och som har siktet inställt på år 2030.

Ofta framställs Sverige som det land i världen som har kommit längst och som har bäst förutsättningar att klara av de globala målen. Men Agenda 2030-delegationen (som bland annat består av Parul Sharma, Johan Rockström och Johanna Sandahl) menar att det finns mycket att göra även här under de kommande åren.

Nedan är en sammanfattning över några av de identifierade utmaningar som Sverige står inför och som Agenda 2030-delegationen går in på i mer detalj i sin rapport.

Mål 1 Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt

Några identifierade utmaningar:

 • Ökande inkomstskillnader och högre andel som lever i relativ fattigdom.
 • Vissa grupper (utrikes födda, personer med lägre utbildningsnivå, barn till ensamstående, personer med funktionsnedsättning, ensamstående kvinnor med barn samt kvinnliga pensionärer) löper större risk för ekonomisk utsatthet.
 • Avräkningar från det internationella biståndet innebär att en del av biståndsmedlen stannar inom Sveriges gränser och därmed inte går till fattigdomsbekämpning i partnerländer.

Mål 2 Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk

Några identifierade utmaningar:

 • Låg självförsörjningsgrad av livsmedel.
 • Livsmedelskonsumtionen har negativ miljö- och klimatpåverkan (exempelvis hög köttkonsumtion och stort matsvinn).
 • Ohälsosamma matvanor i kombination med bristande fysisk aktivitet leder till ökad övervikt, fetma och ohälsa, vilket även har socioekonomiska kopplingar.

Mål 3 Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar

Några identifierade utmaningar:

 • Ökande psykisk ohälsa i alla åldrar.
 • Livsstilsbetingade riskfaktorer för icke-smittsamma sjukdomar, såsom ohälsosamma matvanor, stillasittande, rökning och alkohol.
 • Hälsoproblem kopplade till buller, luftföroreningar och kemikalier.

Mål 4 Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla

Några identifierade utmaningar:

 • Bristande likvärdighet mellan skolor.
 • Behov av att stärka utbildning för hållbar utveckling.
 • Minskat svenskt bistånd till utbildning samtidigt som ett finansieringsgap för utbildning råder globalt.

Mål 5 Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt

Några identifierade utmaningar:

 • Mäns våld mot kvinnor.
 • Lägre löner och pensioner för kvinnor än män.
 • Ojämn fördelning av tid spenderad på obetalt hem- och omsorgsarbete.

Mål 6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla

Några identifierade utmaningar:

 • Behov av ökat skydd av ekosystem och vattentäkter.
 • Behov av att i våra vattendrag förbättra fria passager och återställa forssträckor.
 • Hög konsumtion av importerade varor som bidrar till ohållbar vattenanvändning samt användning av farliga kemikalier i andra länder.

Mål 7 Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla

Några identifierade utmaningar:

 • Fortsatt omställning av energisektorn till förnybar energi för ett långsiktigt hållbart energisystem.
 • Fortsatt arbete med att ställa om till en fossilfri transportsektor och en biobaserad ekonomi.
 • Fortsatt energieffektivisering.

Mål 8 Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

Några identifierade utmaningar:

 • Behov av välfärdsmått som kompletterar BNP.
 • Arbetsmiljörelaterade utmaningar i form av stress och psykisk ohälsa.
 • Grov utsatthet i form av tvångsarbete, modernt slaveri, människohandel och barnarbete är en global utmaning.

Mål 9 Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation

Några identifierade utmaningar:

 • Omställning till en fossilfri transportsektor innebär nya krav och förutsättningar för att modernisera och utveckla transportinfrastrukturer.
 • Stärka svensk konkurrenskraft i övergången mot cirkulär och biobaserad ekonomi.
 • Ökad resurseffektivitet och miljöhänsyn i produktionen.

Mål 10 Minska ojämlikheten inom och mellan länder

Några identifierade utmaningar:

 • Ökande inkomstskillnader.
 • Bostads- och arbetsmarknadssegregation.
 • Varierande förutsättningar mellan kommuner vilket medför utmaningar att erbjuda likvärdig offentlig service.

Mål 11 Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

Några identifierade utmaningar:

 • Bostadsbrist och ökad skuldsättning.
 • Städers klimat- och miljöpåverkan.
 • Städernas bristande motståndskraft.

Mål 12 Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Några identifierade utmaningar:

 • En omställning från linjär till cirkulär ekonomi innebär en omfattande och långsiktig samhällsomställning.
 • De konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser är höga, speciellt kopplat till livsmedel, transport och boende.
 • Svaga genomlysningskrav för svenska företag vid internationell verksamhet.

Mål 13 Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

Några identifierade utmaningar:

 • Utsläpp av växthusgaser i andra länder till följd av svensk konsumtion.
 • Utmaningar för ekosystemen till följd av klimatförändringar.
 • Klimatförändringar utgör en risk för konflikter och storskalig ofrivillig migration på global nivå.

Mål 14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling

Några identifierade utmaningar:

 • Det är en långsam process att vända skeendet med havsbottendöd, även om tillförseln av näringsämnen bromsas.
 • Stor mängd marint skräp och plaster.
 • Överfiske och destruktiva fiskemetoder.

Mål 15 Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald

Några identifierade utmaningar:

 • Att samtidigt som bioekonomin stärks, utveckla ett hållbart skogsbruk där miljömålen nås.
 • Många arter påverkas negativt och förlusten av biologisk mångfald minskar inte i tillräckligt hög takt, samtidigt som förekomsten av främmande arter fortsätter att öka.
 • Behov av återställande av våtmarker.

Mål 16 Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer

Några identifierade utmaningar:

 • Det saknas en nationell strategi för bekämpning av korruption.
 • Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet.
 • Den svenska krigsmaterielexporten innebär en målkonflikt.

Mål 17 Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet

Några identifierade utmaningar:

 • Kapital- och skatteflykt är en global utmaning.
 • Krympande utrymme för det civilsamhället globalt.
 • Handelsavtal som riskerar att särskilt gynna de rikare länderna och att villkor för handel sätts utifrån ett ojämlikt maktförhållande.

 

Agenda 2030-delegationen skriver i rapporten att vägen för att framgångsrikt hantera dessa utmaningar går genom inkludering och partnerskap.

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 2/2017, som har tema: vatten

_______________